dnes je 6.6.2023

Input:

č. 1814/2009 Sb. NSS; Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o odvolání proti územnímu souhlasu; Stavební řízení: povaha sdělení úřadu o neopodstatněnosti námitek proti územnímu souhlasu

č. 1814/2009 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o odvolání proti územnímu souhlasu
Stavební řízení: povaha sdělení úřadu o neopodstatněnosti námitek proti územnímu souhlasu
k § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 67 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 65 a § 70 písm. a) soudního řádu správního
Územní souhlas vydaný na základě § 96 stavebního zákona z roku 2006 je rozhodnutím ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu z roku 2004, a proto je odvolání proti němu přípustné. Sdělení odvolacího orgánu, kterým byly námitky vznesené proti územnímu souhlasu shledány neopodstatněnými, je třeba považovat z materiálního hlediska za rozhodnutí o odvolání, které je rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., a není tedy vyloučeno ze soudního přezkumu dle § 70 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2009, čj. 1 As 92/2008-76)
Prejudikatura: srov. č. 1176/2007 Sb. NSS.
Věc: a) Jaroslav J., b) Jaroslava J. a c) AlešJ. proti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, za účasti akciové společnosti T-Mobile Czech Republic, o zrušení územního souhlasu, o kasační stížnosti žalobců.

Magistrát města Hradce Králové vydal dne 14. 3. 2007 územní souhlas s umístěním základnové stanice GSM sítě na střeše bytového domu na stavební parcele v Hradci Králové. Dne 31. 7. 2007 podali žalobci a) - c), kteří jsou vlastníky (popř. uživateli) nemovitosti v sousedství bytového domu, u správního orgánu I. stupně přípis označený jako „stížnost proti vydání územního souhlasu - odvolání“, jímž požadovali okamžité zastavení stavby, zrušení územního souhlasu a zahájení řízení o územním rozhodnutí. Podání stěžovatelů vyřídil správní orgán I. stupně sdělením ze dne 9. 8. 2007, kterým byly všechny námitky stěžovatelů vyvráceny.
V mezidobí (dne 9. 8. 2007) učinili žalobci ještě jedno podání označené jako „postup podle § 156 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu“, jímž požadovali zrušení územního souhlasu podle jmenovaného ustanovení správního řádu.
Dále žalobci reagovali na sdělení správního orgánu I. stupně ze dne 9. 8. 2007 podáním ze dne 21. 8. 2007, ve kterém upozornili správní orgán I. stupně na své druhé podání, které dosud vyřízeno nebylo.
Následně se dne 29. 8. 2007 žalobci obrátili na žalovaného se „žádostí o přešetření způsobu vyřízení stížnosti proti postupu správního orgánu (§ 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)“. V něm uvedli, že podle jejich názoru měl správní orgán I. stupně postupovat dle § 156 odst. 2 správního řádu a územní souhlas zrušit. Požadovali, aby žalovaný odmítl závěr správního orgánu I. stupně o nedůvodnosti stížnosti a nařídil okamžité zastavení stavby, zrušení územního souhlasu a zahájení řízení o územním rozhodnutí.
Žalovaný postup správního orgánu I. stupně při vyřizování stížnosti stěžovatelů prošetřil a „Sdělením“ ze dne 16. 10. 2007 oznámil stěžovatelům, že se ztotožňuje se závěry správního orgánu I. stupně, a současně jim zevrubně vyložil, proč byla stížnost správním orgánem I. stupně řádně a včas vyřízena.
Nahrávám...
Nahrávám...