dnes je 18.4.2024

Input:

č. 1838/2009 Sb. NSS; Stavební řízení: osoba, která má ke stavbě jiné právo; Správní řízení: opomenutý účastník řízení; právní moc rozhodnutí

č. 1838/2009 Sb. NSS
Stavební řízení: osoba, která má ke stavbě jiné právo
Správní řízení: opomenutý účastník řízení; právní moc rozhodnutí
k § 59 odst. 1 písm. b) a odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.*)
k § 109 odst. 1 písm. d) a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 14 odst. 1, § 51 a § 52 správního rádu (č. 71/1967 Sb.) (v textu též „spr. ř.“)**)
k § 72 a § 73 odst. 1 správního řádu [č. 500/2004 Sb. (v textu též „správní řád z roku 2004“)]
I.“Nájemcem bytu“, vyloučeným z účastenství ve stavebním řízení ve smyslu § 59 odst. 4 stavebního zákona z roku 1976 (§ 109 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006), není osoba, která má k takovému bytu právo odpovídající věcnému břemeni (právo bydlení). Taková osoba má ke stavbě „jiné právo“ ve smyslu § 59 odst. 1 písm. b) stavebního zákona z roku 1976 [srov. také výslovně § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona z roku 2006], a je proto účastníkem stavebního řízení.
II. I rozhodnutí správního orgánu, které nebylo formálně řádně doručeno (oznámeno) účastníku řízení, může nabýt právní moci (§52 odst. 1 správního řádu z roku 1967, § 73 odst. 1 správního řádu z roku 2004), nastane-li fikce oznámení rozhodnutí.
III. Je-li účastník řízení, jehož práva, právem chráněné zájmy či povinnosti byly rozhodnutím dotčeny (§14 odst. 1 správního řádu z roku 1967), opomenut při oznámení rozhodnutí, nastane fikce oznámení rozhodnutí k okamžiku, k němuž je bezpečně a bez rozumných pochyb zjištěno, že opomenutý účastník seznal úplný obsah rozhodnutí co do jeho identifikačních znaků i věcného obsahu, zásadně tedy rovnocenně tomu, jako by mu bylo rozhodnutí řádně oznámeno.
Opomenutí účastníka při oznámení rozhodnutí je v takovém případě procesní vadou zhojitelnou bez újmy na nastalé právní moci rozhodnutí jen za předpokladu, že fikce oznámení rozhodnutí nastala natolik včas, že opomenutý účastník mohl užít zákonných procesních prostředků na svou obranu ještě před tím, než správní orgán měl rozhodnutí za pravomocné.
IV. Nastala-li fikce oznámení rozhodnutí teprve poté, co podle mínění správního orgánu již rozhodnutí nabylo právní moci, počínají opomenutému účastníku teprve touto fikcí běžet lhůty pro podání řádných či mimořádných opravných prostředků. Pouhý fakt běhu času od vydání neoznámeného rozhodnutí nemá na nabytí právní moci vliv.
(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2009, čj. 2 As 25/2007-118)
Prejudikatura: c. 64/2004 Sb. NSS, č. 612/2005 Sb. NSS a č. 985/2006 Sb. NSS.
Věc: Otakar H. st. proti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, za účasti Otakara H. ml., o povolení obnovy řízení, o kasační stížnosti žalobce.

Smlouvou ze dne 29. 10. 1997 žalobce daroval svému synovi Otakaru H. ml. (osoba zúčastněná na řízení) nemovitosti specifikované v čl. I smlouvy - pozemky a rodinný dům na nich stojící. Zároveň bylo touto smlouvou zřízeno ve prospěch žalobce věcné břemeno, blíže specifikované jako „doživotní a bezplatné právo bydlení v přízemí rodinného domku, užívání celé
Nahrávám...
Nahrávám...