dnes je 12.7.2024

Input:

č. 1853/2009 Sb. NSS, Kompetenční spory: činnost krajského úřadu při výkonu veřejnosprávní kontroly v oblasti dopravy

č. 1853/2009 Sb. NSS
Kompetenční spory: činnost krajského úřadu při výkonu veřejnosprávní kontroly v oblasti dopravy
k § 19b odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
k § 178 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Kontrolu použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou podle § 19b odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, vykonává krajský úřad v přenesené působnosti jako dopravní úřad při výkonu státního odborného dozoru.
II. Nadřízeným správním orgánem krajského úřadu při výkonu kontroly podle § 19b odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je podle § 178 odst. 2 správního řádu z roku 2004 Ministerstvo dopravy.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, čj. Komp 4/2007-99)
Prejudikatura: č. 1430/2008 Sb. NSS, 1518/2008 Sb. NSS, č. 1555/2008 Sb. NSS a č. 1629/2008 Sb. NSS.
Věc: Spor o pravomoc mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy, za účasti 1) akciové společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje a 2) akciové společnosti EKOBUS, o určení pravomoci mezi správními úřady.

Ministerstvo vnitra (žalobce) se domáhá rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Ministerstvem dopravy (žalovaným) o pravomoc vydat rozhodnutí o námitce podjatosti pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje a pravomoci jednat ve věci podnětu na provedení přezkumného řízení vůči usnesení ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 28. 6. 2007.
Osoba zúčastněná ad 2) v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou čerpání finančních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem uplatnila v podání ze dne 11.7. 2007 vůči žalobci námitku podjatosti vůči ředitelce Krajského úřadu Ústeckého kraje. Osoba zúčastněná ad 1) uplatnila dne 20. 7. 2007 podnět na provedení přezkumného řízení usnesení ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 28. 6. 2007, jímž bylo rozhodnuto o námitce podjatosti vůči JUDr. Ing. Jiřímu L. jako osobě přizvané. Žalobce oba podněty usneseními ze dne 23. 8. 2007 z důvodu své nepříslušnosti postoupil k vyřízení žalovanému. Podle názoru žalobce vykonával Krajský úřad Ústeckého kraje příslušné veřejnosprávní kontroly jako dopravní úřad v rámci státního odborného dozoru a tedy ve své přenesené působnosti; proto je žalovaný příslušný v souladu s § 178 odst. 1 správního řádu z roku 2004 ve spojení s § 34 odst. 1 a 4 zákona o silniční dopravě. Žalovaný usneseními ze dne 1. 11. 2007 vrátil žalobci věci k rozhodnutí s tím, že krajský úřad jako dopravní úřad vykonával v rámci státního odborného dozoru kontrolu užití finančních prostředků v samostatné působnosti, a proto určení nadřízeného správního orgánu je dáno § 178 odst. 2 správního řádu, podle něhož je tímto orgánem žalobce.
Žalobce podal kompetenční žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Žalobce dovozuje pravomoc žalovaného vydat rozhodnutí z toho, že krajský úřad v souladu s § 19b odst. 4 zákona o silniční dopravě vykonává kontrolu použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti jako dopravní úřad v rámci státního odborného dozoru v silniční dopravě, tzn. v rámci státní správy, tedy v režimu
Nahrávám...
Nahrávám...