dnes je 18.4.2024

Input:

č. 1856/2009 Sb. NSS; Správní trestání: důkazní prostředky; úřední záznam; Správní řízení: nové skutečnosti a důkazy v odvolacím řízení

č. 1856/2009 Sb. NSS
Správní trestání: důkazní prostředky; úřední záznam
Správní řízení: nové skutečnosti a důkazy v odvolacím řízení
k § 73 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
k § 51 odst. 1 a § 82 odst. 4 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Úřední záznam o tom, že byl spáchán přestupek a kdo je z jeho spáchání podezřelý, poskytuje správnímu orgánu pouze předběžnou informaci o věci; nelze jej však považovat za důkazní prostředek (§ 51 odst. 1 správního řádu z roku 2004). K dokazování průběhu událostí popsaných v úředním záznamu slouží mj. svědecký výslech osoby, která úřední záznam pořídila, nikoli tento záznam sám.
II. Obviněný z přestupku může uplatňovat nové skutečnosti a navrhovat nové důkazy (§ 73 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) i v odvolání; omezení stanovené v § 82 odst. 4 správního řádu z roku 2004 na řízení o přestupku nedopadá.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2009, čj. 1 As 96/2008-115)
Prejudikatura: č. 847/2006 Sb. NSS, nález Ústavního soudu č. 38/2004 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 788/02).
Věc: Roman L. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje o uložení pokuty a zákazu řízení motorových vozidel, o kasačních stížnostech žalobce a žalovaného.

Magistrát města Pardubice dne 19. 4. 2006 shledal žalobce vinným z porušení § 4 písm. a), § 5 odst. 1 písm. f) a odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), a z naplnění skutkové podstaty přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích, jakož i přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi podle § 30 odst. 1 písm. h), i) citovaného zákona. Za to mu byla uložena pokuta ve výši 12 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu šestnácti měsíců.
Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně se žalobce odvolal k žalovanému, který rozhodnutím ze dne 12. 6. 2006 napadené rozhodnutí zčásti změnil a ve zbytku potvrdil.
Rozhodnutí žalovaného žalobce napadl žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, který rozsudkem ze dne 1. 3. 2007 rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Rozhodnutím ze dne 21. 3. 2007 žalovaný změnil právní kvalifikaci žalobcova jednání a z výroku vypustil odkaz na § 30 odst. 1 písm. h) zákona o přestupcích a § 5 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu. Konstatoval, že v řízení o přestupku nebylo prokázáno, že žalobce řídil motorové vozidlo po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po požití alkoholického nápoje, kdy ještě mohl být pod jeho vlivem.
Rozhodnutí žalovaného žalobce napadl žalobou u Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, který rozsudkem ze dne 30. 10. 2007 zrušil napadené rozhodnutí, jakož i jemu předcházející rozhodnutí vydané v I. stupni, a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. Krajský soud správním orgánům vytkl, že k dokazování použily pouze doznání učiněné žalobcem jako obviněným a úřední záznamy vyhotovené zasahujícími policisty, ačkoli ve věci bylo možno vyslechnout svědky. Soud proto správním orgánům uložil, aby v dalším
Nahrávám...
Nahrávám...