dnes je 17.4.2024

Input:

č. 1864/2009 Sb. NSS; Zaměstnanost: překážky zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

č. 1864/2009 Sb. NSS
Zaměstnanost: překážky zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
k § 25 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Úřad práce zařadí žadatele, který splňuje zákonné podmínky, do evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, „dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání“. V opačném případě je úřad práce povinen vydat rozhodnutí o nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s § 26 odst. 3 téhož zákona.
Mezi překážky zápisu do evidence uchazečů o zaměstnání náleží podle § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, dočasná pracovní neschopnost žadatele. Jelikož zákon o zaměstnanosti neumožňuje datum zápisu do evidence uchazečů o zaměstnání jakkoliv odložit či posunout, nemůže úřad práce v situaci, kdy je žádost o zápis do evidence uchazečů o zaměstnání podána v době předcházející datu ukončení pracovní neschopnosti žadatele, postupovat jinak, než vydat v souladu s § 26 odst. 3 citovaného zákona rozhodnutí o nezařazení žadatele do evidence uchazečů o zaměstnání.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2008, čj. 4 Ads 42/2008-95)
Věc: Ing. Eva K. proti Ministerstvu práce a sociálních věcí o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně při osobním jednání na úřadu práce dne 21. 7. 2006 požádala o zprostředkování zaměstnání. V tiskopise „Žádost o zprostředkování zaměstnání“ vyplnila, že 3 dny před podáním této žádosti byla v dočasné pracovní neschopnosti. Součástí tiskopisu bylo zároveň čestné prohlášení o tom, že žalobkyně momentálně v dočasné pracovní neschopnosti není, které žalobkyně v rámci celého formuláře taktéž podepsala.
Z potvrzení o zaměstnání vystaveného žalovaným ze dne 18. 8. 2006 vyplynulo, že poslední pracovní neschopnost stěžovatelky trvala od 2. 5. 2006 a skončila dnem 24. 7. 2006.
Rozhodnutím ze dne 5. 9. 2006 Úřad práce hlavního města Prahy, pobočka v Praze 4, žalobkyni nezařadil do evidence uchazečů o zaměstnání ke dni 21. 7. 2006. V odůvodnění poukázal na § 25 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti, podle něhož se uchazečem o zaměstnání nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou je uznána dočasně práce neschopnou. Podle potvrzení o zaměstnání ze dne 18. 8. 2006 byla žalobkyně v pracovní neschopnosti až do dne 24. 7. 2006. Proto nesplňovala podmínky stanovené zákonem pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.
Žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí odvolání. V něm uvedla, že došlo zřejmě k nedorozumění a že nechtěla docílit souběhu dávek nemocenského a podpory v nezaměstnanosti. Poukázala na své rodinné problémy a zdůraznila, že výslovně nikde nepodepsala, že nebyla k datu 21. 7. 2006 v pracovní neschopnosti. Požádala proto o smírné řešení věci a případné odstranění tvrdosti zákona. Znovu požádala o opětovné zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. V doplnění odvolání též uvedla, že zadní stranu formuláře, kde se nachází čestné prohlášení osvědčující mj. i to, že žadatel není k datu podání žádosti v dočasné pracovní neschopnosti, vůbec nečetla a podle pokynů zaškrtla.
Nahrávám...
Nahrávám...