dnes je 19.6.2024

Input:

č. 1877/2009 Sb. NSS, Územní řízení: nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy; protichůdná stanoviska spolupůsobících orgánů státní správy Ochrana přírody a krajiny: zásah do krajinného rázu

č. 1877/2009 Sb. NSS
Územní řízení: nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy; protichůdná stanoviska spolupůsobících orgánů státní správy Ochrana přírody a krajiny: zásah do krajinného rázu
k § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny*)
k § 149 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 136 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)**)
k čl. LVI zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
I. Jestliže bylo řízení o vydání souhlasu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zahájeno před 1.1. 2007, je třeba jej dokončit s ohledem na čl. LVI zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, podle dosavadních předpisů. Takto vydané nesouhlasné stanovisko má proto formu samostatného správního rozhodnutí vydaného ve správním řízení, a není tedy závazným stanoviskem ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu z roku 2004.
II. Jestliže orgán ochrany přírody vydá nesouhlasné stanovisko k zásahu do krajinného rázu, které má formu samostatného správního rozhodnutí, nemůže stavební úřad postupovat dle § 136 stavebního zákona z roku 1976, a je proto na místě návrh na vydání územního rozhodnutí bez dalšího zamítnout.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2009, čj. 1 As 20/2009-70)
Prejudikatura: srov. č. 161/2004 Sb. NSS, č. 499/2005 Sb. NSS, č. 835/2006 Sb. NSS a č. 1786/2009 Sb. NSS.
Věc: Společnost s ručením omezeným EuroGiga proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o umístění stavby, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně podala dne 1. 11. 2006 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - větrné elektrárny - v katastrálním území Železný Újezd. Městský úřad Nepomuk (správní orgán I. stupně) řízení přerušil a vyzval žalobkyni k doplnění návrhu, mj. o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k vlivu stavby na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Dne 15. 12. 2006 byla správnímu orgánu I. stupně, který je současně i orgánem ochrany přírody věcně a místně příslušným k vydání souhlasu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., doručena žádost o vydání tohoto souhlasu. Správní orgán I. stupně jako orgán ochrany přírody vydal dne 12. 1. 2007 závazné stanovisko, kterým souhlas podle § 12
odst. 2 citovaného zákona neudělil. Důvodem pro odepření souhlasu se stavbou větrné elektrárny, která měla dosahovat do výšky 120 m nad úrovní terénu, bylo, že představuje velmi silný rušivý zásah do krajinného rázu. Elektrárna totiž měla být umístěna přímo v přírodním parku Brdy a v blízkosti několika dalších přírodních parků. Správní orgán I. stupně, jakožto stavební úřad, následně rozhodnutím ze dne 21. 2. 2007 zamítl návrh žalobkyně na vydání územního rozhodnutí. V odůvodnění uvedl, že závazné stanovisko orgánu ochrany přírody znemožňuje vyhovět návrhu žalobkyně, a proto se dle § 149 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „nový správní řád“) další dokazování neprovádí.
Nahrávám...
Nahrávám...