dnes je 17.4.2024

Input:

č. 1880/2009 Sb. NSS; Právo na informace: k pojmu „rozhodovací činnost soudů“

č. 1880/2009 Sb. NSS
Právo na informace: k pojmu „rozhodovací činnost soudů“
k § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (v textu též „informační zákon“)
I. Pod pojem „rozhodovací činnost soudů“ ve smyslu § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném od 23. 3. 2006, nutno podřadit nejen činnost soudů, jež vede k rozhodnutí věci (např. shromažďování informací a důkazů, koncepty rozhodnutí apod.), ale i nepravomocné a pravomocné rozsudky, které jsou výstupem vlastní rozhodovací činnosti soudů v užším slova smyslu a přímo ze zákona její nedílnou součástí, jež nese nutně informace o této činnosti v konkrétní věci.
II. Ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, brání povinným subjektům v poskytování jakýchkoliv informací o rozhodovací činnosti soudů s jedinou výjimkou, kterou je poskytnutí informací v podobě pravomocných rozsudků.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2009, čj. 8 As 50/2008-75)
Prejudikatura: srov. č. 1270/2007 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 113/1998 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 154/97) a č. 20/2006 Sb.; rozsudek pléna Evropského soudu pro lidská práva ze dne 26. 4. 1979, Sunday Times proti Spojenému království (stížnost č. 6538/74, Řada A č. 30).
Věc: Mgr. František K., Ph. D., proti Ministerstvu financí o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce požádal dne 16. 9. 2006 žalovaného o zaslání kopií všech rozsudků, tedy i nepravomocných, ve věci žalob České republiky -Ministerstva financí proti nabyvatelům majetku úplatně převedeného Fondem dětí a mládeže v „likvidaci“ podle zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů. Na základě této žádosti zaslal žalovaný dne 29. 9. 2006 žalobci pouze dva pravomocné rozsudky, a to rozsudek Okresního soudu v Českém Krumlově sp. zn. 9 C 327/2004 a rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 12 C 372/2005, a ve zbytku, tj. pokud jde o nepravomocné rozsudky, pak žádost o informaci odmítl. Rozhodnutí, kterým ministr financí zamítl dne 30. 10. 2006 rozklad žalobce proti uvedenému rozhodnutí žalovaného, napadl žalobce žalobou k Městskému soudu v Praze.
Městský soud v Praze žalobu zamítl rozsudkem čj. 9 Ca 4/2007-43, ze dne 18. 6. 2008. Uvedl, že informací o rozhodovací činnosti soudů, ve smyslu § 11 odst. 4 písm. b) informačního zákona, jsou jak způsob, jakým soud ve věci rozhodl, tak údaje obsažené v odůvodnění rozhodnutí. Právě tyto informace tedy povinné subjekty nejsou oprávněny poskytnout, s výjimkou, kterou jsou pravomocné rozsudky. Dále uvedl, že „právo na informace a ústavní požadavek veřejného vyhlášení rozsudku představují dva zcela odlišné právní instituty, které nelze zaměňovat.“
Proti rozsudku Městského soudu v Praze podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. Namítal, že městský soud klade zcela nesprávně na jednu roven pojmy „rozhodovací činnost soudů“ a „obsah již vydaného rozhodnutí ve věci“. Tvrdil, že se výluka nevtahuje na obsah rozhodnutí soudu, ale pouze na rozhodovací činnost, tj. na proces, který
Nahrávám...
Nahrávám...