dnes je 17.4.2024

Input:

č. 1881/2009 Sb. NSS; Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy; kompetenční výluka; Správní řízení: rozhodnutí o neprominutí zmeškání lhůty

č. 1881/2009 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy; kompetenční výluka
Správní řízení: rozhodnutí o neprominutí zmeškání lhůty
k § 41 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 46 odst. 1 písm. c) a § 70 soudního řádu správního
Rozhodnutí o neprominutí zmeškání lhůty k podání odvolání vydané dle § 41 správního řádu z roku 2004 je samostatně vyloučeno ze soudního přezkumu a může být správním soudem přezkoumáno v rámci řízení o žalobě proti konečnému rozhodnutí správního orgánu o odvolání.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2008, čj. 9 As 88/2007-49)
Prejudikatura: č. 886/2006 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 291/1999 Sb.
Věc: Jiří S. proti Magistrátu hlavního města Prahy o prominutí zmeškání lhůty, o kasační stížnosti žalovaného.

Úřad městské části Praha 17 dne 20. 9. 2006 vydal rozhodnutí, jímž žalobce uznal vinným ze spáchání přestupku dle § 105 odst. 2 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Toto rozhodnutí bylo žalobci doručováno na adresu jeho bydliště. Z doručenky je patrný otisk razítka poštovního doručovatele s textem: „adresát nezastižen, oznámeno 22. září 2006“. Dále pak doručenka v části týkající se vyzvednutí zásilky obsahuje podpis žalobce a údaj o převzetí dne 9. 10. 2006.
Proti rozhodnutí se žalobce dne 18. 10. 2006 odvolal. Namítal, že mu nebylo ze strany poštovního doručovatele oznámeno uložení zásilky obsahující rozhodnutí stavebního úřadu u příslušného poštovního úřadu. Proto z důvodu opatrnosti, pro případ zmeškání lhůty k podání odvolání, v závěru odvolání požádal o prominutí zmeškání lhůty dle § 41 správního řádu.
Stavební úřad rozhodnutím ze dne 29. 11. 2006 žádosti o prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání nevyhověl.
Proti rozhodnutí podal žalobce odvolání, v němž namítal, že prokazatelným způsobem nebyl vyrozuměn o uložení napadeného rozhodnutí na poště, a tedy mu nemohlo být předmětné rozhodnutí stavebního úřadu doručeno náhradním způsobem dne 2. 10. 2006.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 25. 1. 2007 odvolání zamítl. Žalobce dle něj v žádosti ani v průběhu správního řízení nepředložil žádné důkazy, které by jakkoli zpochybňovaly předmětnou doručenku, resp. údaje na ní obsažené. Byly tak naplněny zákonné podmínky pro doručení rozhodnutí náhradním způsobem dle § 24 odst. 1 správního řádu a počátek běhu odvolací lhůty bylo nutno odvíjet ode dne následujícího po uplynutí desetidenní úložní lhůty, která skončila dnem 2. 10. 2006 (nikoli až ode dne faktického převzetí zásilky, k němuž došlo dnem 9. 10. 2006).
Žalobce napadl rozhodnutí žalobou u Městského soudu v Praze, který rozsudkem ze dne 22. 8. 2007 rozhodnutí žalovaného i stavebního úřadu zrušil. Dle názoru soudu z doručenky vztahující se k uvedené zásilce nikterak nevyplývá, že by poštovní doručovatel řádným způsobem žalobci oznámil uložení poštovní zásilky u příslušného poštovního úřadu a od kdy je tato zásilka pro žalobce připravena k vyzvednutí a že by písemně adresáta (žalobce) zásilky poučil o právních důsledcích, které by nevyzvednutí takto oznámené zásilky vyvolalo.
Proti rozsudku
Nahrávám...
Nahrávám...