dnes je 5.3.2024

Input:

č. 1900/2009 Sb. NSS; Státní občanství: osvědčení o státním občanství

č. 1900/2009 Sb. NSS
Státní občanství: osvědčení o státním občanství
k § 20 odst. 1 písm. c) a odst. 4 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
k § 156 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Osvědčení o státním občanství České republiky vydané podle § 20 odst. 4 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, je deklaratorním správním aktem, který sám o sobě nezakládá státoobčanský vztah dané osoby k České republice, ale pouze existenci takového státoobčanského vztahu, vzniklého na základě jiných skutečností stanovených zákonem, osvědčuje. Předmětným osvědčením se tedy státní občanství nenabývá, ale toliko prokazuje, stejně jako občanským průkazem či cestovním dokladem [§ 20 odst. 1 písm. c) téhož zákona].
Osvědčení o státním občanství ČR, vydané podle § 20 odst. 4 uvedeného zákona, může být, ať již z jakýchkoliv důvodů, vydáno v rozporu se zákonem osobě, která státním občanem ČR ve skutečnosti není. V takovém případě je na místě postup podle § 156 odst. 2 správního řádu z roku 2004, tedy zrušení takového osvědčení usnesením toho správního orgánu, který je vydal.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2008, čj. 9 Ca 12/2007-45)
Věc: Iris Elizabeth S. proti Magistrátu hlavního města Prahy o vydání osvědčení o státním občanství.

Žalobkyně podala žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR dne 23. 2. 2004. Správní orgán I. stupně (Úřad městské části Praha 6) provedl šetření ohledně státního občanství otce žalobkyně a dne 24. 8. 2004 vydal žalobkyni osvědčení o státním občanství ČR.
Následně správní orgán I. stupně dospěl k závěru, že žalobkyni bylo osvědčení vydáno nesprávně, a rozhodnutím z 16. 10. 2004 prohlásil toto osvědčení za neplatné. Správní orgán I. stupně poučil žalobkyni o tom, že si může podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb. zvolit státní občanství ČR prohlášením. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání.
Žalovaný v odvolacím řízení rozhodnutím z 9. 4. 2005 zrušil rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Správní orgán I. stupně poté v souladu s odůvodněním zrušujícího rozhodnutí odvolacího orgánu zaslal dne 23. 5. 2005 zástupci žalobkyně sdělení, že osvědčení o státním občanství ČR bylo žalobkyni vydáno v rozporu se zákonem na základě chybné aplikace příslušného právního předpisu a že se z tohoto důvodu jedná o akt od počátku nicotný. Úřad věcně příslušný k vydávání osvědčení o státním občanství ČR podle ustanovení § 20 a § 24 zák. č. 40/1993 Sb. jedná ve správním řízení, když vydává v případě kladně vyřízené žádosti namísto rozhodnutí ve smyslu § 47 správního řádu (č. 71/1967 Sb.) osvědčení (potvrzení) o státním občanství ČR jakožto správní akt deklaratorního charakteru, který osvědčuje (potvrzuje) stav, který již existuje. Žalovaný zastává názor, že pokud byla tato osvědčení vydána v rozporu se zákonem (například na základě neúplně zjištěného skutkového stavu věci nebo na základě chybné aplikace příslušného právního předpisu) a v důsledku toho byl osvědčen státoobčanský stav, který neexistuje, jednalo se o správní akt, který bylo nutno označit od počátku za nicotný, a to formou sdělení přímo
Nahrávám...
Nahrávám...