dnes je 19.6.2024

Input:

č. 1957/2009 Sb. NSS, Svobodný přístup k informacím: informace související s trestním řízením

č. 1957/2009 Sb. NSS
Svobodný přístup k informacím: informace související s trestním řízením
k § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Pod výluku stanovenou v 5 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle kterého se neposkytují informace o probíhajícím trestním řízení, se vztahují i takové informace, které sice vznikly mimo oblast trestního řízení, nicméně v určitý časový okamžik s probíhajícím trestním řízením souvisí a mají k němu vztah.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2009, čj. 6 As 18/2009-63)
Prejudikatura: č. 74/2004 Sb. NSS, č. 1272/2007 Sb. NSS; nálezy č. 80/2004 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 239/04), č. 10/2007 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 260/06).
Věc: Kamila J. proti Ministerstvu pro místní rozvoj o poskytnutí informací, o kasačni stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně se žádostí ze dne 23. 3. 2006 domáhala po žalovaném poskytnutí informací v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Požadované informace měly být odpověďmi na celkem osm otázek, které se týkaly jednání, resp. nejednání žalovaného ohledně návrhu smlouvy o bezúplatném převodu cenných papírů, na jejímž základě měla společnost Českomoravský podnikatelský fond, spol. s r. o., bezúplatně převést na žalovaného hromadnou listinou nahrazující 144 ks listinných akcií akcie společnosti REGIONÁLNÍ FONDY, a. s.; dále se otázky týkaly některých úkonů s tímto návrhem úzce souvisejících.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 9. 5. 2006 žádost žalobkyně o poskytnutí informací v plném rozsahu odmítl podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím s odůvodněním, že část z nich [informace požadované pod č. 1) až 4)] nejsou podle § 3 odst. 3 citovaného zákona existujícími informacemi, které podléhají režimu poskytování. Jedná se jen o úvahy a domněnky, které nemají žádnou materiální podobu a nejsou jakkoliv zpracované. Ohledně zbytku [informace požadované pod č. 5) až 8)] žalovaný uvedl, že se na jejich poskytnutí vztahuje překážka uvedená v § 11 odst. 4 písm. a) citovaného zákona, spočívající v probíhajícím (tedy dosud pravomocně neskončeném) trestním řízením ve fázi přípravného řízení, vedeném u Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Žalovaný konstatoval, že stěžovatelka je jednou z osob stíhaných v tomto trestním řízení, a doplnil, že odpovědi na dotazy žadatelky uvedené pod čísly 5) až 8) budou zpracovány a zaslány státnímu zástupci na vědomí a k založení do trestního spisu, včetně celé žádosti o poskytnutí informace.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně rozklad k ministru pro místní rozvoj. Ministr pro místní rozvoj rozhodnutím ze dne 12. 6. 2006 rozklad žalobkyně zamítl podle § 152 odst. 5 písm. b) správního řádu z roku 2004. V odůvodnění se ztotožnil se závěry žalovaného. Informace požadované pod č. 1) až 4) nejsou existujícími informacemi, které by podléhaly poskytování podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Dále zdůraznil, že veškeré požadované informace jsou v současné době předmětem trestního řízení, které dosud nebylo pravomocně ukončeno. Vzhledem
Nahrávám...
Nahrávám...