dnes je 29.2.2024

Input:

č. 2002/2010 Sb. NSS; Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o odstranění tvrdostí zákona; Správní řízení: náležitosti rozhodnutí

č. 2002/2010 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o odstranění tvrdostí zákona
Správní řízení: náležitosti rozhodnutí
k § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (v textu jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), ve znění zákonů č. 176/2002 Sb. a č. 296/2007 Sb.
k § 180 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Rozhodnutí o odstranění tvrdostí zákona podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, není vyloučeno ze soudního přezkumu. S ohledem na § 180 odst. 1 správního řádu z roku 2004 musí toto rozhodnutí obsahovat odůvodnění.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2008, čj. 10 Ca 370/2006-56) *)
Prejudikatura: srov. nález Ústavního soudu č. 240/2005 Sb. a usnesení č. 11/2007 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 2323/07); č. 950/2006 Sb. NSS.
Věc: Ing. Miloš L. proti Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR o pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (žalovaná) zaslala dne 30. 11. 2005 žalobci vyúčtování nedoplatků na pojistném na veřejném zdravotní pojištění a penále na tomto pojištění za zaměstnance žalobce. Penále bylo vyčísleno ke dni 30. 10. 2005 částkou 706 466,48 Kč. Žalobce podal žádost o prominutí penále. V žádosti obsáhle popisuje důvody, proč bylo podnikání předmětného sdružení ukončeno a svoji současnou finanční, osobní a zdravotní situaci. Žalovaná vydala dne 2. 3. 2006 platební výměr, kterým uložila žalobci povinnost zaplatit penále na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve výši 706 466,48 Kč. Proti tomuto platebnímu výměru žalobce odvolání nepodal, takže platební výměr nabyl dne 22. 3. 2006 právní moci. Dne 8. 3. 2006 vyzvala Všeobecná zdravotní pojišťovna žalobce k úhradě dlužného pojistného ve výši 227 086 Kč. Upozornila ho, že jeho žádosti o odstranění tvrdosti nemůže být vyhověno, pokud ve lhůtě 30 dnů neuhradí dlužné pojistné. Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky rozhodnutím ze dne 24. 5. 2006 posoudil žádost o prominutí penále ve výši 706 466,48 Kč, vyměřeného platebním výměrem ze dne 2. 3. 2006, a podle § 53a odst. 2, 3, 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění žádosti o odstranění tvrdosti nevyhověl. Rozhodnutí neobsahuje žádné odůvodnění, pouze poučení, že rozhodnutí je konečné.
Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Brně dne 28. 7. 2006 domáhal přezkoumání rozhodnutí Rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 24. 5. 2006. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17. 8. 2006, byla věc postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.
Žalobce v žalobě uváděl, že předmětné penále je výsledkem podnikatelské činnosti, kterou žalobce provozoval s dalšími osobami na základě smlouvy o sdružení. Nejedná se tedy výlučně o jeho závazky. Jedná se o závazek sdružení, který je vymáhán pouze po žalobci. Jediný příjem žalobce tvoří starobní důchod, a pokud bude muset dluh uhradit, bude nucen žít prakticky až do smrti na hranici životního minima. Tvrdost zákona tedy spatřuje v tom, že se jedná o závazek, za který odpovídají všichni
Nahrávám...
Nahrávám...