dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2021/2010 Sb. NSS; Kompetenční spory: příslušnost k rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace; Správní řízení: okolnosti rozhodné pro určení příslušnosti

č. 2021/2010 Sb. NSS
Kompetenční spory: příslušnost k rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace
Správní řízení: okolnosti rozhodné pro určení příslušnosti
k § 132 a § 178 správního řádu (č. 500/2004 Sb.), ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
I. V důsledku novelizace § 178 správního řádu z roku 2004 zákonem č. 7/2009 Sb. je s účinností od 1. 7. 2009 nutno považovat judikatorní závěry dle rozsudku čj. Komp 1/2007-54 ohledně systematiky § 178 správního řádu za překonané. Pravidlo obsažené v § 178 odst. 2 správního řádu se počínaje 1.7. 2009 stalo subsidiárním ve vztahu k pravidlu obsaženému v odst. 1 téhož ustanovení.
II. Okolnostmi rozhodnými pro určení příslušnosti (§ 132 správního řádu z roku 2004) jsou pouze právní skutečnosti, s nimiž právní úprava spojuje důsledky ve vztahu k určení příslušnosti; touto okolností však není právní úprava jako taková. Při absenci přechodných ustanovení přechází ke dni účinnosti změny právní úpravy působnost vést řízení na orgán, který je v dané věci příslušný dle nové právní úpravy. Zásadně proto platí, že pokud pozbude správní orgán v průběhu správního řízení (včetně řízeni o opravných prostředcích) svoji věcnou příslušnost v důsledku změny právní úpravy a nestanoví-li přechodná ustanovení, že se zahájená řízení dokončí dle dosavadních předpisů, nesmí původně věcně příslušný správní orgán vydat rozhodnutí ve věci.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 12. 2009, čj. Komp 6/2009-35)
Prejudikatura: č. 1518/2008 Sb. NSS, č. 1555/2008 Sb. NSS, č. 1907/2009 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 64/2001 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 429/2000).
Věc: Ministerstvo vnitra proti Ministerstvu životního prostředí za účasti občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích o určení příslušnosti mezi správními orgány.

Osoba zúčastněná na řízení podala dne 24. 5. 2008 u Rady Jihomoravského kraje žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost se vztahovala k výroku náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Milana Venclíka, který na 24. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje prohlásil, že zdůvodnění, proč byla R 52 v Bruselu vyhlášena třetím nejhorším projektem z hlediska ekologie, údajně bylo, že R 52 vede přes Mikulov a Lednicko-valtický areál. Dále měl uvést, že lidé, kteří toto tvrdí, se dostávají do velkých problémů, protože poskytují chybné informace, aniž znají alespoň základní data o území. Osoba zúčastněná na řízení žádala poskytnout informace o tom, kdy a kdo zdůvodnil vyhlášení R 52 ekologicky špatným projektem tím, že vede přes Lednicko-valtický areál. Domáhala se předání kopií dokumentů dokládajících výše uvedené tvrzení. V neposlední řadě žádala o sdělení, ze kterých dokumentů vycházel náměstek hejtmana Ing. Milan Venclík, když informoval tímto způsobem zastupitelstvo i veřejnost.
Krajský úřad Jihomoravského kraje sdělil osobě zúčastněné na řízení přípisem ze dne 4. 6. 2008, že žádost obsahově nespadá pod zákon o svobodném přístupu k
Nahrávám...
Nahrávám...