dnes je 19.6.2024

Input:

č. 204/2004 Sb. NSS, Správní řízení: poskytování informací

č. 204/2004 Sb. NSS
Správní řízení: poskytování informací
k § 23 správního řádu
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. (v textu též „zákon o svobodném přístupu k informacím“)
Ustanovení § 23 správního řádu o nahlížení do spisů je zvláštním ustanovením ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případech, na něž se vztahuje § 23 správního řádu, nelze postupovat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2004, čj. 5 A 158/2001-100)
Věc: Spolek A. se sídlem v P. proti Ministerstvu kultury o poskytnutí informací.

Ministerstvo kultury dne 23. 10. 2001 zamítlo žalobcovu žádost podanou podle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací týkajících se postupu ministerstva ve správním řízení o udělení oprávnění ke kolektivní správě práv. S poukazem na § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím ministerstvo dovodilo, že zvláštním předpisem, který vylučuje použití zákona o svobodném přístupu k informacím, je i správní řád. Podle správního řádu je správní řízení jako celek neveřejné a nahlížet do správního spisu mohou jen účastníci řízení a jejich zástupci. Jiným osobám může správní orgán povolit nahlížení do spisu, jen pokud prokáží odůvodněnost svého požadavku.
Rozhodnutí správního orgánu napadl žalobce rozkladem ze dne 31. 10. 2001, o němž však ministr kultury ve stanovené lhůtě nerozhodl.
Žalobce se správní žalobou ze dne 27. 12. 2001 domáhal zrušení rozhodnutí vydaného v I. stupni, jakož i fiktivního rozhodnutí ministra kultury o rozkladu. V žalobních námitkách dovozoval, že správní řád, jakožto předpis upravující postup ve správním řízení, a nikoli předpis, který by výslovně stanovoval přípustnost či podmínky poskytování informací, není zvláštním zákonem ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím; tento zákon neobsahuje ani výslovnou úpravu poskytování informací veřejnosti jako např. § 8a trestního řádu. Správní řád, pokud jde o poskytování informací, upravuje pouze procesní institut nahlížení do spisu, který má ovšem odlišnou funkci než poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žalobce dále v žalobě poukázal na to, že požadované informace se netýkaly žádné z oblastí, v nichž by bylo možno poskytnutí informací odmítnout, jakož i na to, že pokud žalovaný - jakožto povinný subjekt - měl za to, že žádost je nesrozumitelná nebo že je formulována příliš obecně, měl vyzvat žadatele, aby žádost upřesnil.
Ze správního spisu vyplynulo, že žalobce se podáním ze dne 4. 10. 2001, doručeným žalovanému dne 8. 10. 2001, domáhal nahlédnutí do správních spisů týkajících se správního řízení o udělení oprávnění ke kolektivní správě práv. Dne 8. 10. 2001 se žalobce obrátil na žalovaného s podáním, které označil jednak jako doplnění žádosti o nahlédnutí do spisu ze dne 4. 10. 2001, jednak jako žádost o poskytnutí informací ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Přípisem žalovaného ze dne 15. 10. 2001 byla žádost o nahlédnutí do správních spisů
Nahrávám...
Nahrávám...