dnes je 24.7.2024

Input:

č. 2052/2010 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o nařízení obnovy správního řízení

č. 2052/2010 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o nařízení obnovy správního řízení
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
k § 100 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Rozhodnutí, jímž se nařizuje (povoluje) obnova územního řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, je rozhodnutím správního orgánu podle § 65 odst. 1 s. ř. s., které není vyloučeno ze soudního přezkoumání.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2010, čj. 5 As 12/2009-153)
Prejudikatura: č. 1427/2008 Sb. NSS.
Věc: Společnost s ručením omezeným Euro Projekt BETA proti Ministerstvu pro místní rozvoj, za účasti spolku Sdružení ochránců přírody a krajiny, o obnovu správního řízení, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím ze dne 18. 5. 2007 nařídil Magistrát hlavního města Prahy obnovu řízení o umístění stavby, které proběhlo k návrhu žalobce u příslušného stavebního úřadu. Důvodem pro nařízení obnovy řízení byla skutečnost, že došlo ke zrušení rozhodnutí, kterým byl podle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, udělen závazný souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu zvláště chráněného území. Rozhodnutí o závazném souhlasu bylo podkladem pro vydání rozhodnutí o umístění stavby [§ 100 odst. 3 a § 100 odst. 1 písm. b) správního řádu z roku 2004].
Žalobce proti rozhodnutí ze dne 18. 5. 2007 podal odvolání, které však žalovaný rozhodnutím ze dne 25. 10. 2007 zamítl a rozhodnutí o nařízení obnovy územního řízení potvrdil.
Žalobce rozhodnutí žalovaného napadl žalobou u Městského soudu v Praze. Tento soud však usnesením ze dne 9. 10. 2008 žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. a) s. ř. s. odmítl. Dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí nelze posoudit jako rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., a jako takové je tudíž z přezkumu ve správním soudnictví vyloučeno. Při posouzení předmětné věci vycházel městský soud z usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2007, čj. 5 As 13/2006-46, č. 1427/2008 Sb. NSS. Nejprve konstatoval, že podle zmíněného usnesení je žaloba proti rozhodnutí, jímž byla správním orgánem z moci úřední nařízena obnova řízení, přípustná, jde-li o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., přičemž takový případ nastává např. tam, kde je s rozhodnutím o nařízení obnovy řízení spojen odkladný účinek. Městský soud dospěl k závěru, že povaha rozhodnutí o umístění stavby vylučuje možnost odložit vykonatelnost tohoto rozhodnutí ve smyslu odůvodnění zmiňovaného usnesení rozšířeného senátu, neboť toto rozhodnutí ještě nezakládá veřejné subjektivní právo stavět. Oprávnění konkrétní stavbu na určitém místě a za určitých podmínek uskutečnit je založeno teprve pravomocným stavebním povolením. Jestliže rozhodnutím o umístění stavby nevzniklo právo žalobce stavbu realizovat, o to více to platí ve vztahu k rozhodnutí o nařízení obnovy řízení o umístění stavby, neboť tím se na právním postavení žalobce nic nemění. Žalobou napadené rozhodnutí tedy nemohlo zasáhnout do právní sféry žalobce.
Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení městského soudu kasační stížností, ve které uvedl, že městský
Nahrávám...
Nahrávám...