dnes je 29.2.2024

Input:

č. 2062/2010 Sb. NSS; Právo na informace o životním prostředí

č. 2062/2010 Sb. NSS
Právo na informace o životním prostředí
k § 1 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
k § 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
Není povinností žadatele o informace právně kvalifikovat, podle jaké zákonné normy se informací na povinném subjektu domáhá. Vzhledem k obecné zásadě správního řízení, podle níž rozhodující je obsah samotného podání účastníka řízení, nikoliv jeho (případně nesprávné) označení, nelze z hlediska postupu povinného subjektu při vyřízení předmětné žádosti považovat za závazný odkaz žalobce na zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, obsažený v označení jeho žádosti. I přes tento odkaz je úkolem žalovaného posoudit, o jaké informace se ve skutečnosti jedná a podle kterého právního předpisu má při jejich poskytnutí, event. odepření jejich zpřístupnění, postupovat. Dospěje-li povinný subjekt (ministerstvo) při takovém posouzení k závěru, že žádané informace nejsou informacemi o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., je namístě, aby žádost posoudil a rozhodl o ní na základě obecné právní úpravy týkající se práva na svobodný přístup k informacím, jež je obsažena v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2007, čj. 9 Ca 270/2004-39)
Věc: Miroslav M. proti Ministerstvu zemědělství o poskytnutí informace.

Dne 10. 5.2004 podal žalobce „Žádosti o poskytnutí informací podle zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění“ o poskytnutí informací o akcích, na jejichž realizaci byly přiděleny finanční prostředky žalovaným v souladu s § 4 zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004, eventuálně v souladu s § 4 zákona č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2003, úhrada výdajů na tyto akce zároveň je či bude realizována v roce 2004 a současně je žadatelem o poskytnutí úhrady Povodí Moravy, s. p. U výše specifikovaných akcí požádal žalobce o poskytnutí 1) kompletních technických zpráv, 2) vyjádření referátu životního prostředí věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu, včetně kopie protokolu o místním šetření, má-li některá z těchto listin být podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich použití náležitostí či přílohou žádosti o přidělení finančních prostředků, 3) rozhodnutí o přidělení finančních prostředků.
V bodě 1) podání ze dne 10. 6. 2004 žalovaný uvedl, že poskytuje žalobci dále specifikované informace o akcích, na které byly státnímu podniku Povodí Moravy poskytnuty finanční prostředky z dotačních titulů. Přílohu podání žalovaného ze dne 10. 6. 2004 tvořily 1) seznam jedenácti akcí financovaných v rámci programu „Prevence před povodněmi“, 2) kopie technických zpráv, 3) seznam šesti akcí financovaných v rámci programu „Odstranění škod způsobených povodní 1997“, 4) kopie technických zpráv spolu s příslušnými potvrzeními, že se jedná o povodňové škody, 5) seznam pěti akcí financovaných v rámci podprogramu „Odstranění následků povodně
Nahrávám...
Nahrávám...