dnes je 17.4.2024

Input:

č. 2095/2010 Sb. NSS; Pobyt cizinců: navrácení v předešlý stav; povolení k dlouhodobému pobytu

č. 2095/2010 Sb. NSS
Pobyt cizinců: navrácení v předešlý stav; povolení k dlouhodobému pobytu
k § 41 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 47 odst. 1 věta druhá zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
Aplikace institutu navrácení v předešlý stav zakotveného v § 41 správního řádu z roku 2004 je při rozhodování o žádostech cizinců o povolení k dlouhodobému pobytu vyloučena, a to vzhledem k existenci speciální úpravy obsažené v § 47 odst. 1 věta druhá zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2009, čj. 9 Ca 279/2008-31)
Věc: Nguyen T. C. (Vietnam) proti Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, o povolení k dlouhodobému pobytu.

Rozhodnutím Policie ČR, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Hradec Králové, Inspektorátu cizinecké policie v Náchodě, ze dne 18. 4. 2008, bylo podle § 169 odst. 7 písm. d) zákona o pobytu cizinců zastaveno řízení ve věci žádosti žalobkyně o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem zaměstnání, neboť žalobkyně podala žádost v době, kdy k tomu již nebyla oprávněna. Žalobkyně proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podala odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 14. 7. 2008 zamítl.
Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, v níž poukázala na to, že současně s podáním žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu podala u správního orgánu I. stupně žádost o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 správního řádu z roku 2004. V žádosti uvedla skutečnosti týkající se opožděného podání své žádosti, zejména to, že dne 15. 2. 2008 se spolu s dalšími žadateli dostavila na Inspektorát cizinecké policie Pardubice za účelem podání předmětné žádosti. Pracovníci inspektorátu ovšem její žádost odmítli přijmout s tím, že není úřední den a že má přijít znovu v pondělí dne 18. 2. 2008. Když se v tento den na inspektorát dostavila, pracovníci inspektorátu opět odmítli její žádost přijmout, neboť neobsahovala všechny náležitosti, a poučili ji, že se má na inspektorát dostavit v okamžiku, kdy bude mít veškeré náležitosti k žádosti. Žalobkyně namítala, že se v důsledku tohoto nesprávného poučení dostala do situace, kdy její žádost podaná dne 9. 4. 2008 faxem a následně potvrzená písemným podáním ze dne 10. 4. 2008 byla Inspektorátem cizinecké policie v Náchodě, který byl k vyřízení žádosti příslušný z důvodu změny bydliště žalobkyně, posouzena jako opožděně podaná. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí připustil možnost, že žalobkyně skutečně postupovala tak, jak je výše uvedeno (což žalobkyně dovozuje z věty: „I kdyby tvrzení žadatelky bylo pravdivé [...]“). Učinil však nesprávný závěr, že žalobkyně by v takovém případě stejně nedodržela zákonnou třídenní lhůtu uvedenou v § 47 odst. 1 zákona o pobytu cizinců, přičemž v této souvislosti konstatoval, že poslední den k podání žádosti byl 15. 2. 2008. Žalobkyně tvrdila, že zákonnou třídenní lhůtu pro podání žádosti splnila, neboť v podání žádosti dne 15. 2. 2008 jí zabránila překážka na
Nahrávám...
Nahrávám...