dnes je 21.9.2023

Input:

č. 2128/2010 Sb. NSS; Svobodný přístup k informacím: informace, na něž se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost; přístup ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek

č. 2128/2010 Sb. NSS
Svobodný přístup k informacím: informace, na něž se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost; přístup ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek
k § 19 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
k § 80 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách*)
I. Informace, na něž se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost (§ 19 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), lze poskytnout pouze tehdy, jestliže tomu nebrání některý z důvodů odepření informací (např. ochrana utajovaných informací, ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů, další omezení dle § 11 téhož zákona).
II. Ustanovení § 80 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nepředstavuje zvláštní důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, nýbrž pouze zaručuje uchazečům o veřejnou zakázku okamžitý přístup k úplnému znění zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2010, čj. 1 As 28/2010-86)
Prejudikatura: č. 133/2004 Sb. NSS, č. 711/2005 Sb. NSS, č. 1272/2007 Sb. NSS a č. 1627/2008 Sb. NSS; stanovisko pléna Ústavního soudu č. 1/1996 Sb. ÚS (Pl. ÚS-st 1/96).
Věc: Občanské sdružení Oživení proti Technické správě komunikací hlavního města Prahy o poskytnutí informace, o kasační stížnosti žalované.

Žalobce podal dne 22. 2. 2008 u žalované žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Požadoval poskytnutí úplného textu zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vypracované v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky „Nuselský most - bezpečnostní nástavba, Praha 2 a 4“. Žalovaná ve stanovené lhůtě na žádost nijak nereagovala, a proto žalobce podal proti jejímu postupu stížnost dle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Rozhodnutím ze dne 25. 3. 2008 přikázal ředitel žalované, aby žalovaná ve lhůtě 15 dnů žádost vyřídila.
Žalovaná žádost o poskytnutí informace rozhodnutím ze dne 31. 3. 2008 odmítla
s odůvodněním, že hodnotící komise, která požadovanou zprávu vypracovává, je jen poradním orgánem zadavatele. Komise je vázána povinností mlčenlivosti, její jednání je neveřejné a mohou se ho účastnit pouze členové komise. Zadavatel je povinen poskytnout zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pouze uchazečům o veřejnou zakázku nebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který dohlíží nad veřejnými zakázkami. Dle žalované nemusí povinný subjekt poskytnout nové informace vzniklé při přípravě nového rozhodnutí [§ 11 odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím]. Informace obsažené ve zprávě mají charakter podkladu a závěry z nich vyplývající se promítají do jednotlivých úkonů zadavatele.
Ředitel žalované následně zamítl odvolání žalobce rozhodnutím ze dne 12. 5. 2008. V odůvodnění uvedl, že zákon o svobodném přístupu k informacím neobsahuje taxativní výčet důvodů, z nichž lze žádost o poskytnutí informace odmítnout. Žádost je možné odmítnout i s ohledem na povinnost mlčenlivosti dle § 75 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách. Zpráva o
Nahrávám...
Nahrávám...