dnes je 12.7.2024

Input:

č. 2166/2011 Sb. NSS, Svobodný přístup k informacím: informace o probíhajícím trestním řízení

č. 2166/2011 Sb. NSS
Svobodný přístup k informacím: informace o probíhajícím trestním řízení
k § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zásadním hlediskem pro rozhodnutí povinného orgánu o odepření informace podle § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je probíhající trestní řízení v užším smyslu, tj. zpravidla trestní stíhání konkrétní osoby končící právní mocí rozsudku nebo jiného rozhodnutí ve věci samé. Jedná-li se o žádost o informaci týkající se dalších fází trestního řízení, povinný subjekt v rámci své diskreční pravomoci uváží, zda by poskytnutím informace mohl být zmařen nebo ohrožen účel trestního řízení vycházeje ze smyslu základního práva jednotlivce na informace o činnosti veřejné moci a ze zásady restriktivního výkladu omezení ústavně zaručených práv; pouze v případě, že by poskytnutím informace o těchto procesech mohl být účel trestního řízení zmařen, odepře povinný subjekt informaci s odkazem na § 11 odst. 4 písm. a) citovaného zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2010, čj. 1 As 97/2009-119)
Prejudikatura: č. 74/2004 Sb. NSS, č. 1272/2007 Sb. NSS a č. 1957/2009 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 70/1999 Sb., č. 184/2005 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 394/04), č. 10/2007 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 260/06) a č. 33/2009 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 210/98).
Věc: Šalamoun - Spolek na podporu nezávislé justice v ČR proti Ministerstvu spravedlnosti o poskytnutí informace, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce svým podáním ze dne 22. 1. 2009 žádal Městský soud v Praze podle zákon o svobodném přístupu k informacím o sdělení, „zda a popřípadě jaké kroky byly vykonány zdejším soudem, aby odsouzený Phillip J. [...] vykonal trest, který mu byl uložen rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 6. 2004, sp. zn. 6 To 38/2004, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2004, sp. zn. 49 T 1/2000“. Současně žalobce informoval městský soud, že odsouzený trvale žije v Rakousku a uvedl jeho údajnou adresu.
Městský soud rozhodnutím ze dne 25. 1. 2008 žádost žalobce o poskytnutí výše uvedené informace odmítl.
Proti rozhodnutí městského soudu podal žalobce odvolání k žalovanému, který je rozhodnutím ze dne 11. 2. 2008 zamítl. Žalovaný se ztotožnil s názorem městského soudu, že poskytnutí požadované informace brání § 11 odst. 4 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, podle něhož se neposkytují informace o probíhajícím trestním řízení. Pojem „trestní řízení“ je pak nutné vykládat v souladu s § 12 odst. 10 trestního řádu. Vykonávací řízení je upraveno v hlavě dvacáté první trestního řádu, proto je zjevně součástí trestního řízení a na poskytování informací o něm se vztahuje omezení uvedené v § 11 odst. 4 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím. Dále žalovaný konstatoval, že citované ustanovení nebrání poskytování pravomocných rozsudků v trestních věcech, na které má žadatel nárok podle § 11 odst. 4 písm. b) citovaného zákona.
Žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného žalobou, v níž namítal, že žalovaný nerespektoval ústavněprávní rámec problému vymezený čl. 19 odst. 2 a 3
Nahrávám...
Nahrávám...