dnes je 5.3.2024

Input:

č. 2167/2011 Sb. NSS; Správní řízení: odvolání proti obsahu závazného stanoviska

č. 2167/2011 Sb. NSS
Správní řízení: odvolání proti obsahu závazného stanoviska
k § 149 odst. 4 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Jestliže odvolací orgán rozhodne o odvolání, které směřuje proti obsahu závazného stanoviska dotčeného správního orgánu, aniž by si v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu z roku 2004 vyžádal potvrzení či změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného dotčenému správnímu orgánu, dopustí se podstatného porušení ustanovení o řízení, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2010, čj. 5 As 56/2009-63)
Prejudikatura: č. 1786/2009 Sb. NSS.
Věc: Pavel P. proti Krajskému úřadu Libereckého kraje o povolení stavby, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím ze dne 26. 6. 2007 vydal Městský úřad Železný Brod na žádost stavebníka, města Železný Brod, stavební povolení na stavbu parkoviště o celkové kapacitě 29 parkovacích stání a další dílčí stavební úpravy.
Žalobce, který byl vlastníkem sousedního pozemku a na něm stojící budovy, napadl stavební povolení odvoláním. Rozhodnutím ze dne 15. 10. 2007 žalovaný odvolání zamítl a stavební povolení potvrdil.
Žalobce následně napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, který uvedené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V odůvodnění rozsudku krajský soud mj. konstatoval, že souhlasná stanoviska dotčených správních orgánů postrádají dostatečné odůvodnění. Krajský soud považoval takový závěr za nepřezkoumatelný. Uložil proto žalovanému, aby v dalším řízení doplnil podklady pro rozhodnutí o nové stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví. Vázán tímto právním názorem krajského soudu žalovaný doplnil podklady pro rozhodnutí o odvolání žalobce a následně rozhodnutím ze dne 13.11. 2008 odvolání znovu zamítl a stavební povolení potvrdil.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u krajského soudu, jenž ji rozsudkem ze dne 22. 6. 2009 zamítl. Pokud jde o žalobní námitky týkající se stanovisek orgánů ochrany veřejného zdraví ke stavbě parkoviště, poukázal krajský soud v odůvodnění na to, že si žalovaný po zrušení původního rozhodnutí ze dne 15. 10. 2007 vyžádal od Ministerstva zdravotnictví potvrzení nebo změnu souhlasného stanoviska krajské hygienické stanice. Ministerstvo závazné stanovisko krajské hygienické stanice potvrdilo. Důvodnou neshledal krajský soud ani žalobní námitku týkající se stanoviska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.
Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností. Pokud jde o závazná stanoviska orgánů ochrany zdraví k předmětné stavbě, namítal, že hodnocení vlivů stavby na prostředí je nedostatečné a vychází z mylných informací. Dále uváděl, že v posuzované věci měla být vypracována hluková studie. Ministerstvo zdravotnictví ve svém stanovisku konstatovalo, že hlučnost stavby je přijatelná, tento závěr je však dle stěžovatele nepřezkoumatelný, neboť není jasné, z jakých údajů ministerstvo vycházelo. Stěžovatel považoval za nepřezkoumatelné také souhlasné stanovisko hasičského záchranného sboru, neboť z něj není zřejmé, jak se dotčený orgán
Nahrávám...
Nahrávám...