dnes je 29.2.2024

Input:

č. 2207/2011 Sb. NSS; Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení; Ceny: cenová kontrola; místní příslušnost správního orgánu; Správní trestání: subjektivní prekluzivní lhůta k uložení sankce

č. 2207/2011 Sb. NSS
Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení
Ceny: cenová kontrola; místní příslušnost správního orgánu
Správní trestání: subjektivní prekluzivní lhůta k uložení sankce
k § 97 odst. 3 a § 131 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k § 3 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
k § 17 odst. 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění účinném do 31. 5. 2008
I. Je-li původní rozhodnutí správního orgánu v přezkumném řízení podle § 97 odst. 3 správního řádu z roku 2004 změněno, nastává tím situace, kdy je vydáno nové meritorní rozhodnutí, proto z povahy věci odpadá možnost soudu původní rozhodnutí přezkoumat. Jedná se o neodstranitelný nedostatek podmínek řízení, pro který je třeba žalobu odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Žalobce však má možnost namítat v žalobě (v pořadí druhé) proti novému meritornímu rozhodnutí veškeré námitky proti správnímu řízení jako celku, a to včetně okolností, které se vztahují svým obsahem k předchozímu pravomocnému rozhodnutí.
II. Ministerstvo financí je oprávněno podle § 3 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, pověřit provedením cenové kontroly jiné finanční ředitelství, než v jehož obvodu působnosti má sídlo kontrolovaná osoba. Může tak učinit neformálním způsobem, nikoli formou usnesení ve smyslu § 131 správního řádu z roku 2004. Finanční ředitelství, které provádělo cenovou kontrolu, je místně příslušným správním orgánem i k řízení o uložení pokuty za porušení cenových předpisů.
III. „Dozvědění se o porušení cenových předpisů“ jako okamžik počátku běhu subjektivní prekluzivní lhůty pro uložení sankce za správní delikt (§ 17 odst. 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění účinném do 31. 5. 2008) je třeba spojit s objektivní skutečností, kdy příslušný správní orgán dospěl k závěru, že je dán důvodný předpoklad, že byly porušeny cenové předpisy. Takovou objektivní skutečností je zpravidla vyhotovení kontrolního protokolu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2010, čj. 2 Afs 125/2009-104)
Prejudikatura: č. 329/2004 Sb. NSS, č. 617/2005 Sb. NSS, č. 627/2005 Sb. NSS, č. 913/2006 Sb. NSS, č. 1473/2008 Sb. NSS, č. 1566/2008 Sb. NSS a č. 1865/2009 Sb. NSS; stanovisko pléna Ústavního soudu č. 12/2000 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS-st. 12/2000), nálezy č. 78/2001 Sb., č. 110/2007 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 192/05) a usnesení č. 2/2003 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 195/02); Soudní judikatura ve věcech správních č. 553/1999, č. 620/2000 a č. 684/2000.
Věc: Akciová společnost DPÚK proti Ministerstvu financí o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Finanční ředitelství v Ústí nad Labem zahájilo u žalobce dne 18. 9. 2006 cenovou kontrolu zaměřenou na dodržování podmínek věcného usměrňování cen při kalkulaci jízdného veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové dopravy. Na základě této kontroly uložilo finanční ředitelství rozhodnutím ze dne 15. 11. 2007 žalobci
Nahrávám...
Nahrávám...