dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2233/2011 Sb. NSS; Správní řízení: nahlížení do spisu osobou, která není účastníkem řízení

č. 2233/2011 Sb. NSS
Správní řízení: nahlížení do spisu osobou, která není účastníkem řízení
k § 38 odst. 1 a 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.) k § 70 písm. c) soudního řádu správního
Rozhodnutí správního orgánu, kterým nebylo povoleno nahlédnout do spisu podle § 38 odst. 1, resp. 2 správního řádu z roku 2004 osobě, která není a nebyla účastníkem řízení, nelze považovat za rozhodnutí, kterým se upravuje vedení řízení; takové rozhodnutí nelze podřadit pod kompetenční výluku dle § 70 písm. c) s. ř. s. a podléhá soudnímu přezkumu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2010, čj. 5 As 75/2009-78)
Prejudikatura: č. 15/2003 Sb. NSS.
Věc: Ing. Tomáš M. proti Ministerstvu zemědělství, Ústřednímu pozemkovému úřadu, o nahlédnutí do spisu, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce požádal o nahlédnutí do správního spisu stran restituce pozemku v k. ú. Dobříš. Nahlédnutí do spisu mu však bylo odepřeno. Žalobce se proti rozhodnutí o odepření nahlédnutí do spisu odvolal, žalovaný jeho odvolání rozhodnutím ze dne 24. 11. 2008 zamítl.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu k Městskému soudu v Praze, který ji usnesením ze dne 31. 8. 2009 odmítl. V odůvodnění uvedl, že se jedná o správní rozhodnutí procesního charakteru, resp. úkon úřadu, kterým se upravuje vedení řízení před správním úřadem, a proto je ze soudního přezkumu vyloučeno. Napadeným správním rozhodnutím nebylo jednáno o veřejném subjektivním právu stěžovatele, žalovaný pouze potvrzoval správnost procesního postupu správního orgánu. Rozhodnutí, kterým nebylo stěžovateli umožněno nahlédnout do spisu, je rozhodnutím, kterým se upravuje vedení řízení, i přesto, že je přezkoumatelné vyšším správním orgánem v odvolacím řízení. Městský soud tedy dospěl k závěru, že žaloba je podle § 68 písm. e) s. ř. s. nepřípustná, neboť se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí, které je podle § 70 písm. c) s. ř. s. ze soudního přezkoumání vyloučeno.
Žalobce (stěžovatel) podal proti usnesení městského soudu kasační stížnost, v níž namítal, že soud zjevně nerozlišil charakter nahlížení do správního spisu, který je odlišný u osob, které jsou účastníky řízení (a kde lze souhlasit s názorem, že rozhodnutí je procesního charakteru), a u osob, které účastníky daného správního řízení nejsou, resp. nebyly (kde se však jedná o posouzení jejich – od předchozího případu odlišného - práva, které není charakteru procesního, jímž se upravuje vedení řízení, nýbrž lze říci charakteru hmotněprávního). V daném případě bylo restituční řízení vedeno bez účasti stěžovatele, a proto je třeba jeho žádost o nahlédnutí do spisu posuzovat toliko z druhého pohledu. Stěžovatel v této souvislosti odkázal na rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2008, čj. 2 As 38/2007-78, nebo ze dne 31. 3. 2005, čj. 5 A 12/2002-91, kdy ve shodných případech soud věc přezkoumal meritorně.
Nejvyšší správní soud usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Z uvedeného vyplývá, že právo
Nahrávám...
Nahrávám...