dnes je 17.4.2024

Input:

č. 2234/2011 Sb. NSS; Správní řízení: nahlížení do spisu

č. 2234/2011 Sb. NSS
Správní řízení: nahlížení do spisu
k § 38 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Časové hledisko podání žádosti podle § 38 odst. 2 správního řádu z roku 2004 nemůže být vnímáno jako překážka realizace práva nahlédnout do spisu, jež není (až na fyzickou existenci spisu) žádným způsobem časově omezeno.
II. Řízení podle § 38 odst. 2 správního řádu z roku 2004 je řízením obecně návrhovým, byť akcesorické povahy k řízení ve věci samé, včetně pravidel upravujících dispozici žadatele se svým návrhem a možnosti správního orgánu v případě pochybností o naplnění hypotézy tohoto ustanovení vyzvat žadatele k doplnění takové žádosti.
III. Každé omezení práva nahlížet do spisu dle § 38 správního řádu z roku 2004 musí být proporcionální k zájmu, který je odepřením tohoto práva chráněn. Důvodem pro odepření nahlédnutí do spisu není hodnocení osoby žadatele či chování účastníků správního řízení od skončení řízení ani pouhé eventuální (hypotetické) porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 3. 2010, čj. 10 Ca 140/2009-24)
Věc: Marie N. proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje o nahlédnutí do spisu.

Městský úřad Dačice usnesením ze dne 7. 9. 2009 odepřel žalobkyni nahlédnout do spisu ve věci zasílání výhružných SMS zpráv na mobilní telefon žalobkyně, ve kterém vystupovala jako oznamovatelka, nikoli jako účastník přestupkového řízení. Žalobkyně žádostí (ze dne 2. 9. 2009) žádala o nahlédnutí do uvedeného spisu z důvodu, aby zjistila, jaká osoba jí zasílala v roce 2008 výhružné SMS zprávy, a dále, že se obávala ohrožení svého života z důvodu zpráv, které obdržela na mobilní telefon. Bála se, že by neznámá osoba, která jí výhružné SMS zasílala, mohla své výhrůžky uskutečnit. Správní orgán však neshledal v žádosti žalobkyně existenci právního zájmu, na jehož základě by měl umožnit nahlédnutí do spisu.
Městský úřad konstatoval, že žalobkyni jako oznamovatelce nenáleží dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, právo na sdělení výsledku řízení ve formě zaslání písemného vyhotovení. Oznamovatel přestupku není dle zákona o přestupcích účastníkem řízení. Vzhledem k tomu, že žalobkyni nebyla jednáním pachatele přestupku způsobena žádná majetková újma, městský úřad uvedl, že žalobkyni nelze považovat za účastníka přestupkového řízení. Žalobkyně není v přestupkovém řízení poškozenou. V současné době jí již žádné bezprostřední ohrožení na životě nehrozí. Bylo prokázáno, že pachatel přestupku neuskutečnil žádnou z výhrůžek a po projednání věci lze mít za to, že došlo k jeho nápravě a že se dalšího protiprávního jednání vyvaruje. Žalobkyně v žádosti o nahlédnutí do spisu neprokázala ani právní zájem, a ani neuvedla, že by v daném případě utrpěla újmu na zdraví, ztrátu na výdělku, škodu za ztížení společenského uplatnění apod.
Žalobkyně napadla usnesení městského úřadu odvoláním, neboť její žádost o nahlédnutí do spisu byla posouzena nesprávně. Žalobkyně obdržela další SMS zprávy, avšak policii znění obdržených zpráv neoznámila. Měla za to, že ačkoli nebyla majetkově poškozena a neměla ve správním řízení postavení poškozené, nemůže tato skutečnost jít k její tíži
Nahrávám...
Nahrávám...