dnes je 24.7.2024

Input:

č. 2237/2011 Sb. NSS, Správní trestání: změna rozhodnutí v neprospěch odvolatele

č. 2237/2011 Sb. NSS
Správní trestání: změna rozhodnutí v neprospěch odvolatele
Energetika: smlouva o dodávce plynu
k § 90 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 61 odst. 2 písm. g) a § 72 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb.*)
I. Za změnu v neprospěch odvolatele (§ 90 odst. 3 správního řádu z roku 2004) je nutno považovat i takový postup, kdy je odvolatel uznán odpovědným za více správních deliktů, resp. více porušení zákona, než v rozhodnutí I. stupně, a to i v případě, kdy nedochází ke zvýšení uložené sankce, ani mu není ukládána nová povinnost.
II. Porušení § 72 odst. 1 (náležitosti smlouvy o dodávce plynu mezi účastníky trhu s plynem) a § 61 odst. 2 písm. g) (povinnost obchodníka s plynem seznámit odběratele se záměrem změnit smluvní podmínky dodávky) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, se nedopustí dodavatel zemního plynu, který inkasuje platby od zákazníků v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce plynu, a který tak porušuje smluvní podmínky.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2010, čj. 10 Ca 33/2008-66)
Prejudikatura: č. 22/1999 Sb. NS.
Věc: Akciová společnost RWE Energie proti Státní energetické inspekci o uložení pokuty.

Dne 16. 4. 2007 byla u žalobce provedena kontrola Státní energetickou inspekcí, územním inspektorátem pro Plzeňský kraj. Při ní bylo zjištěno, že od ledna 2007 žalobce přecházel na nový informační systém. Tento přechod způsobil, že přibližně u 14 000 zákazníků platících přes bezhotovostní inkaso nebo přes SIPO, u kterých proběhlo zúčtování v období ledna až dubna 2007, byl chybně vygenerován předpis záloh na další období, který byl součástí zúčtovací faktury. V tomto předpisu nebyly uvedeny dvě zálohové platby, které však byly následně žalobcem strženy nebo předepsány na SIPO lístek. Dle obchodních podmínek sdružených dodávek plynu, které jsou nedílnou součástí každé smlouvy o dodávce plynu, je v čl. 6 bodu 4 mj. uvedeno, že změnu výše anebo četnosti zálohy je obchodník povinen zákazníkovi oznámit formou nového rozpisu záloh. Tím, že tak žalobce neučinil, došlo podle názoru územního inspektorátu k porušení těchto obchodních podmínek a k porušení § 72 odst. 1 energetického zákona.
Proti obsahu kontrolního protokolu podal žalobce námitky. V reakci na ně vydal územní inspektorát dodatek ke kontrolnímu protokolu, v němž změnil závěr tak, že žalobce porušením obchodních podmínek porušil § 72 odst. 1 energetického zákona, a dále doplnil, že včasným neinformováním zákazníků o změně smluvních podmínek nebyla splněna povinnost stanovená v § 61 odst. 2 písm. g) energetického zákona.
Následně dne 26. 9. 2007 vydal územní inspektorát rozhodnutí, kterým byla žalobci podle § 91 odst. 3 energetického zákona uložena pokuta ve výši 250 000 Kč. V odůvodnění rozhodnutí územní inspektorát uvedl, že změnil-li žalobce jednostranně a podstatným způsobem smluvený postup platby bez upozornění druhých smluvních stran formou nového rozpisu záloh, porušil tím § 72 odst. 1 větu druhou a třetí energetického zákona, protože všechny tyto
Nahrávám...
Nahrávám...