dnes je 12.7.2024

Input:

č. 2243/2011 Sb. NSS, Rozpočty: porušení rozpočtové kázně; přijetí dotace ze státního rozpočtu

č. 2243/2011 Sb. NSS
Rozpočty: porušení rozpočtové kázně; přijetí dotace ze státního rozpočtu
k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění k 11. 3. 2009
k zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění k 11. 3. 2009
Rozhoduje-li finanční orgán o porušení rozpočtové kázně žalobcem (fyzickou nebo právnickou osobou jinou než stát) podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ke kterému mělo dojít neoprávněným použitím nebo zadržením peněžních prostředků poskytnutých žalobci úřadem práce na základě dohody o zřízení společensky účelného pracovního místa, pak je povinností finančního orgánu zvažovat také to, zda jsou ujednání obsažená v dohodě o poskytnutí příspěvku dostatečně jasná a srozumitelná a zda nedošlo k porušení těchto ujednání v důsledku neposkytnutí patřičné součinnosti ze strany úřadu práce. Nelze připustit postihování žalobce za nedodržení určité zákonné povinnosti, které bylo zapříčiněno orgány veřejné moci (ať již jejich aktivní činností, nebo naopak nečinností).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2010, čj. 1 Afs 77/2010-81)
Prejudikatura: č. 1746/2009 Sb. NSS.
Věc: Společnost s ručením omezeným Pernix Konsult proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o porušení rozpočtové kázně, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobce obdržel na základě dohody o zřízení společensky účelných pracovních míst dotaci v celkové výši 90 000 Kč. Z čl. I dohody vyplynulo, že jejím účelem je zřízení společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání evidované na úřadu práce. čl. II obsahoval podmínky poskytnutí příspěvku; podle jeho bodu 1 se žalobce zavázal zřídit a obsadit nejpozději do 1. 4. 2005 jedno pracovní místo manipulačního dělníka - obsluha lisovacího stroje a toto místo zachovat po dobu 24 měsíců, nejméně do 31. 3. 2007. Bod 2 obsahoval závazek žalobce obsazovat a přeobsazovat toto pracovní místo uchazeči o zaměstnání evidovanými a doporučenými úřadem práce. Bod 5 obsahoval závazek žalobce použít poskytnuté finanční prostředky pouze na úhradu části nákladů spojených se zřízením pracovních míst, na stroje, zařízení a vybavení provozovny; seznam nákladových položek je přílohou dohody. Konečně bod 7 obsahoval žalobcův závazek vrátit úřadu práce finanční prostředky nebo jejich poměrnou část poskytnutou na zřízení společensky účelných pracovních míst, v případě neobsazení výše uvedeného počtu pracovních míst do stanoveného termínu, nedodržení obsazenosti po stanovenou dobu nebo nevyčerpání poskytnutého příspěvku v plné výši. V čl. VII bodu 6 dohody se zavázal úřad práce poskytnout žalobci potřebnou součinnost při vyhledávání vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání evidovaných úřadem práce.
Pracovní místo bylo v době od 1. 4. do 30. 6. 2005 obsazeno uchazečem o zaměstnání. Dopisem doručeným úřadu práce dne 26. 7. 2005 požádal žalobce o obsazení ztíženého pracovního místa jiným uchazečem o zaměstnání, doporučeným úřadem práce. Pracovní smlouva však uzavřena nebyla, místo zůstalo neobsazené, úřad práce na žádost nikterak nereagoval. Dopisem ze dne 19.
Nahrávám...
Nahrávám...