dnes je 2.12.2023

Input:

č. 2300/2011 Sb. NSS; Kompetenční spory: peněžité plnění ze smlouvy o užívání mobilní telekomunikační služby

č. 2300/2011 Sb. NSS
Kompetenční spory: peněžité plnění ze smlouvy o užívání mobilní telekomunikační služby
k § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
k § 7 odst. 1 občanského soudního řádu ve znění zákonů č. 519/1991 Sb. a č. 30/2000 Sb.
Spor o peněžité plnění ze smlouvy, na jejímž základě umožnil žalobce užívání mobilní telekomunikační služby žalovanému, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu. Rozhodnout o takovém sporu pak přísluší soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 3. 11. 2010, čj. Konf 52/2010-9)
Věc: Spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Prostějově, za účasti žalobkyně společnosti s ručením omezeným Aspekt invest a žalovaného Pavla T., ve věci peněžitého plnění ze smlouvy o užívání mobilní telekomunikační služby.

Žalobkyně zprostředkovávala žalovanému mobilní telekomunikační služby na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi ní a poskytovatelem veřejné mobilní telekomunikační služby, společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Ačkoliv byl žalovaný povinen uhradit žalobci příslušnou částku za mobilní služby, celkový dluh žalovaného činil 7 193 Kč.
Žalobkyně podala proti žalovanému návrh na vydání platebního rozkazu. Okresní soud v Prostějově předmětné řízení usnesením ze dne 25. 2. 2010 zastavil s tím, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. Soud vycházel z názoru, že se jednalo o spor týkající se povinností uložených na základě zákona o elektronických komunikacích a k projednání a rozhodnutí sporu o úhradu ceny za poskytnuté služby elektronické komunikace byla dána pravomoc Českého telekomunikačního úřadu.
Český telekomunikační úřad (navrhovatel) podal návrh zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. V návrhu popřel svou pravomoc v dané věci, neboť se domníval, že jeho pravomoc je dána
Nahrávám...
Nahrávám...