dnes je 19.6.2024

Input:

č. 2323/2011 Sb. NSS, Ochrana spotřebitele: opatření inspektora Státní zemědělské a potravinářské inspekce

č. 2323/2011 Sb. NSS
Ochrana spotřebitele: opatření inspektora Státní zemědělské a potravinářské inspekce
k § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 316/2004 Sb., č. 321/2004 Sb. a č. 120/2008 Sb. (v textu jen „zákon o inspekci“)
k § 67 odst. 2 a § 68 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Opatření vydané podle § 5 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (opatření vydané inspektorem na základě výsledků provedené kontroly), je rozhodnutím, ve vztahu k němuž se subsidiárně použije správní řád. Stanoví-li § 5 odst. 2 tohoto zákona, že opatření oznámí inspektor kontrolované osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam, aniž by zákon stanovil jeho obsahové náležitosti, je nezbytné, aby záznam splňoval náležitosti obsažené v § 67 odst. 2 a § 68 odst. 3 správního řádu z roku 2004.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2010, čj. 7 As 33/2010-99)
Věc: Společnost s ručením omezeným LIHO - Blanice proti Státní zemědělské a potravinářské inspekci, inspektorátu v Táboře, o zrušení opatření inspektora, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 7. 10. 2008 inspektor uložil žalobci opatření ve smyslu § 2 písm. c) zákona o inspekci, které představovalo úkon k odstranění zjištěných nedostatků s ohledem na výsledek kontrolního zjištění, neboť bylo shledáno nesplnění požadavků stanovených zvláštními právními předpisy. Žalobce podal proti tomuto opatření námitky, těm však nebylo rozhodnutím ředitele žalovaného ze dne 3. 4. 2009 vyhověno.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, který ji rozsudkem ze dne 16. 12. 2009 zamítl. V odůvodnění uvedl, že opatření vydávaná při kontrole nemají povahu rozhodnutí ve smyslu správního řádu a postup při jejich vydávání vyplývá ze zvláštního právního předpisu.
Podle názoru krajského soudu bylo napadené opatření vydáno v zájmu ochrany spotřebitele, neboť v kontrolovaných výrobcích bylo zjištěno nepřípustné množství metanolu. Za nedůvodnou označil námitku ohledně náležitostí opatření, neboť toto nepochybně obsahuje označení orgánu, který je vydal, je očíslováno a je v něm uvedeno, že tvoří přílohu písemnosti. V opatření je i kódem označena kontrolovaná osoba a je uvedeno datum jeho vydání. Dále je v něm uvedeno, podle jakého právního předpisu je vydáváno, co je žalobci konkrétně ukládáno, v jakém termínu má být opatření splněno a obsahuje rovněž poučení o možnosti podat námitky, které nemají odkladný účinek s tím, že je uveden i orgán, který bude o námitkách rozhodovat. V opatření je uvedeno jméno inspektorky i její podpis.
Proti zamítavému rozsudku podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž namítal, že opatření ukládané podle zákona o inspekci je specifickou formou správního rozhodnutí a jako takové musí splňovat i určité náležitosti podle správního řádu. Vzhledem k tomu, že opatření bylo nesrozumitelné, hovořilo o zakázaných potravinách, aniž specifikovalo, co se tím míní, neobsahovalo skoro žádné náležitosti správního aktu (označení, kdo jej vydal, jasná a nezaměnitelná
Nahrávám...
Nahrávám...