dnes je 19.6.2024

Input:

č. 2368/2011 Sb. NSS, Řízení před soudem: možnost krajského soudu odchýlit se od judikatury Nejvyššího správního soudu

č. 2368/2011 Sb. NSS
Řízení před soudem: možnost krajského soudu odchýlit se od judikatury Nejvyššího správního soudu
Stavební řízení: účastníci řízení; souhlas orgánu státní správy lesů
k § 12 a § 110 odst. 3 soudního řádu správního
k § 29 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 109 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
I. Krajský soud se může odchýlit od dosavadní judikatury Nejvyššího správního soudu k určité otázce, jestliže není v dané věci přímo zavázán právním názorem kasačního soudu (§ 110 odst. 3 s. ř. s.) a jestliže svůj odlišný právní názor podepře komplexní, racionální a transparentní konkurující argumentací. Jsou-li tyto podmínky splněny, pak krajský soud zaujetím odlišného právního názoru neporuší § 12 s. ř. s.
II. Taxativní výčet účastníků stavebního řízení obsažený v § 109 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 má za následek vyloučení obecné definice účastníků řízení obsažené v § 27 správního řádu z roku 2004. Nemá však za následek vyloučení zvláštních ustanovení o účastenství v řízení, která nejsou v přímém rozporu s definicí účastníků stavebního řízení. Ustanovení § 109 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 a § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je proto možné aplikovat souběžně.
III. Souhlas orgánu státní správy lesů s dotčením pozemků v ochranném pásmu lesa (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích) je nezbytným podkladem stavebního řízení, v němž mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem o lesích. Nestačí, byl-li souhlas udělen již pro účely územního řízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2011, čj. 1 As 6/2011-347)
Prejudikatura: č. 640/2005 Sb. NSS, č. 793/2006 Sb. NSS, č. 825/2006 Sb. NSS, č. 1483/2008 Sb. NSS, č. 1546/2008 Sb. NSS, č. 1697/2008 Sb. NSS, č. 1787/2009 Sb. NSS, č. 1861/2009 Sb. NSS, č. 2112/2010 Sb. NSS a č. 2127/2010 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 95/2000 Sb. č. 98/2004 Sb. a č. 190/2007 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 301/05).
Věc: a) Občanské sdružení Společnost ochránců životního prostředí, b) organizační jednotka občanského sdružení Děti Země, Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, proti Ministerstvu dopravy, za účasti Ředitelství silnic a dálnic ČR, o stavební povolení, o kasační stížnosti žalobce ad b).

Osoba zúčastněná na řízení podala dne 3. 5. 2007 u žalovaného žádost o stavební povolení pro stavbu „Dálnice D 8, stavba 0805 Lovosice-Řehlovice, část D - most Dobkovičky“. Zahájení řízení bylo žalovaným oznámeno formou veřejné vyhlášky. Žalobci ad a) a b) oznámili, že hodlají ve stavebním řízení vystupovat jako účastníci (na základě § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). Žalovaný vydal stavební povolení dne 13. 7. 2007, proti němuž podali oba žalobci rozklad. Ministr dopravy svým rozhodnutím ze dne 15. 10. 2007 rozklady zamítl.
Žalobci napadli rozhodnutí žalovaného samostatnými žalobami, které byly spojeny ke společnému projednání. Městský soud obě žaloby
Nahrávám...
Nahrávám...