dnes je 24.7.2024

Input:

č. 2434/2011 Sb. NSS, Řízení před soudem: kompetenční výluka

č. 2434/2011 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka
Správní řízení: závazné stanovisko
k § 67 a § 149 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 65 a § 75 odst. 2 soudního řádu správního
k čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
Závazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich obsahu je v souladu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle § 75 odst. 2 s. ř. s.
(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, čj. 2 As 75/2009-113)
Prejudikatura: č. 809/2006 Sb. NSS, č. 837/2006 Sb. NSS, č. 886/2006 Sb. NSS, č. 906/2006 Sb. NSS, č. 1717/2008 Sb. NSS, č. 1764/2009 Sb. NSS, č. 1792/2009 Sb. NSS a č. 2381/2011 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 123/1996 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 200/96) a č. 291/1999 Sb.
Věc: Společnost s ručením omezeným Větrná energie Morava proti Městskému úřadu Bruntál, za účasti 1) Občanského sdružení Potůček a 2) Občanského sdružení Nízký Jeseník, o umístění stavby, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný vydal dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny shora označené nesouhlasné závazné stanovisko týkající se stavby „Větrný park Rudná pod Pradědem“.
Žalobce následně podal žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Odkazoval na usnesení rozšířeného senátu ze dne 21. 10. 2008, čj. 8 As 47/2005-86, č. 1764/2009 Sb. NSS, a usnesení z téhož dne čj. 6 As 7/2005-97, která závazná stanoviska pokládají za správní rozhodnutí ve smyslu § 65 zákona s. ř. s.
Žalovaný k přípustnosti žaloby uvedl, že odkazovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se vyjadřovala k situaci před účinností správního řádu z roku 2004 a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jemu doprovodného zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Dle správního řádu z roku 2004 je závazné stanovisko úkonem správního orgánu, který již není samostatným rozhodnutím. Zákonem č. 186/2006 Sb. byl novelizován § 90 zákona o ochraně přírody a krajiny zavedením věty [s]ouhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu“.
Krajský soud v Ostravě žalobu odmítl dle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 70 písm. a), § 68 písm. e) s. ř. s. Vyšel z toho, že závazné stanovisko podle § 149 správního řádu z roku 2004 je svou povahou tzv. subsumovaným správním aktem, který nepodléhá samostatně soudnímu přezkumu. V usnesení o odmítnutí návrhu uvedl krajský soud, že na projednávanou věc nejsou aplikovatelné závěry obsažené ve zmíněném usnesení rozšířeného senátu, dle nichž je závazné stanovisko samostatným rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. Krajský soud upozornil na fakt, že rozšířený senát posuzoval věc podle právního stavu před účinností správního řádu z roku 2004.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž naopak
Nahrávám...
Nahrávám...