dnes je 24.7.2024

Input:

č. 2464/2012 Sb. NSS, Opatření obecné povahy: nařízení správy národního parku

č. 2464/2012 Sb. NSS
Opatření obecné povahy: nařízení správy národního parku
Ochrana přírody a krajiny: zákaz vstupu na chráněná území
k § 64 a § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonů č. 289/1995 Sb., č. 161/1999 Sb. č. 218/2004 Sb. a č. 349/2009 Sb.*)
k § 171 a násl. správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Nařízení Správy národního parku Šumava vydané před 1.1. 2010, kterým se podle § 64 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, omezuje nebo zakazuje vstup na konkrétně vymezená území v rámci národního parku, je opatřením obecné povahy.
Tímto aktem nelze omezit či zakázat vstup na určitá území či jejich části podle uvážení správního orgánu (například proto, že i v minulosti, ať již z jakýchkoli důvodů, byla daná území národního parku nepřístupná veřejnosti), nýbrž jen a pouze tehdy, jsou-li naplněny zákonem stanovené skutkové předpoklady.
I kdyby zákonem stanovené skutkové předpoklady omezení či zákazu vstupu byly naplněny, jejich obsah a rozsah musí splňovat požadavek, aby šlo z hlediska územního, věcného i osobního o nejmenší omezení, které ještě postačuje k dosažení zákonem stanoveného cíle, tedy předejití poškozování území.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2010, čj. 7 Ao 6/2010-44)
Prejudikatura: č. 740/2006 Sb. NSS, č. 1794/2009 Sb. NSS, č. 1910/2010 Sb. NSS, č. 2141/2010 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 198/2008 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 14/07).
Věc: RNDr. Václav Ř., MBA, proti Správě národního parku Šumava o návrhu na zrušení opatření obecné povahy.

Navrhovatel se návrhem domáhal zrušení nařízení odpůrce ze dne 15. 4. 2009, č. 4/2010 až 10/2010, a dále části opatření obecné povahy vydaného odpůrcem dne 17. 7. 2010, č. 2/2010 (dále jen „návštěvní řád“). Podle názoru navrhovatele se ve všech případech jednalo o opatření obecné povahy v materiálním smyslu.
Dotčení na svých subjektivních zákonem chráněných právech dovozoval navrhovatel z toho, že zákaz vstupu do vymezených území, který byl nařízeními č. 4/2010 až 10/2010 stanoven (na tato nařízení zároveň odkazují ohledně věcného vymezení obecného zákazu vstupu i příslušná navrhovatelem napadená ustanovení návštěvního řádu), zasahuje do jeho ústavně zaručeného práva na svobodu pohybu (čl. 14 odst. 1 Listiny základních práv a svobod; dále jen „Listina“) v míře jdoucí tvrdostí zákazu a obrovskou rozlohou území, jehož se zákaz týká, nad ústavně přípustnou míru možného omezení tohoto základního práva, jak vyplývá z čl. 14 odst. 3 a 4 Listiny. Zákazem vstupu na určitá území se omezuje turistický ruch, prakticky jediný zdroj obživy místních obyvatel, neboť existence Národního parku Šumava omezuje v podstatě jakékoli podnikání. Zákaz vstupu omezuje práva jednotlivců plynoucí z tzv. schengenského systému, neboť brání dostat se přes uzavřená území k hranicím Bavorska.
Napadené akty podle navrhovatele odporují kritériu proporcionality, a to v širším i užším smyslu. Opatření spočívající v uzavření území dopadají negativně na jednotlivce způsobem zdaleka přesahujícím jejich cíl, jímž je ochrana populací tetřeva hlušce a tetřívka obecného, jak vyplývá zejména z důvodové zprávy k nařízením odpůrce. Závěr, že
Nahrávám...
Nahrávám...