dnes je 24.7.2024

Input:

č. 2469/2012 Sb. NSS, Kompetenční spory: náhrada nákladů výkonu kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

č. 2469/2012 Sb. NSS
Kompetenční spory: náhrada nákladů výkonu kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
k § 322 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
O žalobě na náhradu škody vzniklé neuhrazením nákladů, které odborové organizaci vznikly výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci (§ 322 odst. 4 zákoníku práce z roku 2006), je příslušný rozhodnout soud v občanském soudním řízení.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 11. 11. 2010, čj. Konf 5/2010-34)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb.
Věc: Spor o pravomoc mezi Městským soudem v Praze a Obvodním soudem pro Prahu 2, za účasti žalobkyně Odborové organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu a žalované České republiky - Ministerstva práce a sociálních věcí, ve věci náhrady nákladů výkonu kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Žalobkyně tvrdila, že provedla u Národního památkového ústavu, pracoviště hrad Bouzov, kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „kontrola BOZP“) podle § 322 odst. 1 zákoníku práce. Náklady, které vznikly výkonem kontroly, vyčíslila na 1 200 Kč. Protože podle § 322 odst. 4 zákoníku práce hradí náklady vzniklé výkonem kontroly stát, požádala žalobkyně žalovaného o jejich zaplacení.
Žalovaný informoval žalobkyni o tom, že náklady uhradí pouze v případě, že bude uzavřena smlouva o přidělení finančních prostředků. Poskytnuté prostředky je možné použít pouze na úhradu nákladů, které vznikly svazovým inspektorům, a tím žalobkyně není. Před uzavřením smlouvy je dále nutné předložit k žalovanému žádost odborové organizace o poskytnutí finančních prostředků podle § 322 odst. 4 zákoníku práce a splnit další podmínky.
Žalobkyně podala žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 2. Namítala, že právo na náhradu nákladů za uskutečněnou kontrolu vzniká ze zákona bez dalšího, aniž by musela uzavírat smlouvu se žalovaným či plnit další podmínky.
Obvodní soud usnesením ze dne 5. 5. 2009 vyslovil svou věcnou nepříslušnost a postoupil ji Městskému soudu v Praze. V odůvodnění uvedl, že vzhledem k tomu, že si dozorovou činnost nad oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhrazuje stát, je výkon kontroly také výkonem státní moci. Jedná se o veřejný zájem, který v tomto konkrétním případě naplňují odborové organizace. Tento závěr podporuje i skutečnost, že kontrolu mohou odborové organizace provádět u jakéhokoli zaměstnavatele, na kterého dopadá zákoník práce, aniž by tato odborová organizace u něj působila. Požaduje-li odborová organizace po státu náhradu nákladů, které jí vznikly výkonem kontroly nad ochranou a bezpečností při práci, pak lze tento vztah mezi státem a odborovou organizací považovat za vztah v oblasti veřejné správy. Protože žalovaný náhradu nákladů žalobkyni ještě stále nezaplatil, domáhá se pak žalobkyně fakticky v žalobě ochrany proti nečinnosti orgánu moci výkonné.
Městský soud v Praze s postoupením věci a závěry obvodního soudu nesouhlasil, a proto podal návrh na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi ním a výše
Nahrávám...
Nahrávám...