dnes je 5.12.2023

Input:

č. 2486/2012 Sb. NSS; Správní řízení: doručování

č. 2486/2012 Sb. NSS
Správní řízení: doručování
k § 23 odst. 4 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
V případě, že má adresát poštovní zásilky zřízenu poštovní službu „doručování do poštovní přihrádky“ (tzv. P. O. Box), lze P. O. Box považovat za „jiné vhodné místo“, kam lze vložit oznámení o neúspěšném doručení písemnosti dle § 23 odst. 4 správního řádu z roku 2004.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2011, čj. 8 As 16/2011-83)
Prejudikatura: č. 66/2003 Sb. NS.
Věc: Petr N. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.

Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, rozhodnutím ze dne 25.8. 2008 uznal žalobce vinným ze spáchání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1 písm. f) a písm. 1) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Přestupku se měl dopustit tím, že ve specifikovaném čase a místě řídil osobní automobil v obci rychlostí 129 km/h v úseku maximální povolené rychlosti 50 km/h.
Žalovaný zamítl odvolání žalobce jako opožděné rozhodnutím ze dne 26. 2. 2010.
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Ostravě, v níž zdůraznil, že v dané věci nemohla nastat fikce doručení, neboť mu předmětné rozhodnutí správního orgánu I. stupně nebylo vůbec doručováno na adresu jeho trvalého pobytu ve smyslu § 20 správního řádu, nýbrž bylo rovnou uloženo na poště s tím, že mu bylo pouze vhozeno oznámení o uložení zásilky do jeho P. O. Boxu. Žalobci nebylo řádně oznámeno uložení písemnosti a nebyl ani řádně poučen o následcích jejího nevyzvednutí. Žalobce nesouhlasí s žalovaným, že P. O. Box je jiným vhodným místem pro uložení oznámení a poučení. Není ani způsobilým místem pro doručení zásilky určené do vlastních rukou adresáta. Ani podle konstantní judikatury nelze P. O. Box považovat za místo náhradního doručení zásilky.
Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 17. 12. 2010, čj. 58 A 18/2010-45, rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Krajský soud vyšel z toho, že si žalobce nezvolil adresu pro doručování. Ze správního spisu vyplynulo, že jediná adresa, která byla žalovanému známa, byla adresa trvalého bydliště žalobce uvedená již na oznámení o přestupku. Správní orgán I. stupně z vlastní iniciativy, poté co zjistil z ručně připsané poznámky na obálce zaslané dne 1. 7. 2008 pod R 00901, že žalobce má „BOX 227“ začal veškeré další písemnosti zasílat na adresu S., P. O. Box 227, Ostrava-Poruba.
Krajský soud s odkazem na čl. 24 Poštovních podmínek (sdělení Českého telekomunikačního úřadu č. 20/2005 SP) nesouhlasil s názorem žalobce o nemožnosti zasílat písemnosti určené do vlastních rukou do P. O. Boxu. Správní orgán doručuje do poštovní přihrádky, nikoliv na adresu trvalého bydliště či jinou adresu označenou účastníkem řízení, jen v případě, že žalobce tuto adresu sdělil správnímu orgánu ve smyslu § 19 odst. 3 správního řádu, nebo pokud měl správní orgán najisto prokázáno, že účastníku řízení je nutno takto doručovat.
K námitce žalovaného, že P. O. Box je „jiné vhodné místo“ ve smyslu § 23 odst. 4 správního řádu, krajský soud konstatoval, že jím může být v podstatě jakékoliv místo
Nahrávám...
Nahrávám...