dnes je 19.6.2024

Input:

č. 2512/2012 Sb. NSS, Správní řízení: obnova řízení

č. 2512/2012 Sb. NSS
Správní řízení: obnova řízení
k § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Povolil-li správní orgán obnovu řízení v rozporu se zákonem na základě skutečností nebo důkazů, které obnovu řízení ve smyslu § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004 neodůvodňují, nemohou tyto skutečnosti nebo důkazy vést v obnoveném řízení k rozhodnutí odlišnému od rozhodnutí vydaného v původním řízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2011, čj. 1 As 102/2011-53)
Věc: Josef B. proti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o odečtení bodů v registru řidičů, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce absolvoval dne 14. 7. 2009 školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy HCT.CZ, a. s., provozovna Polygon Most. Dne 16. 9. 2009 podal u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou písemnou žádost o odečtení bodů. Městský úřad však rozhodnutím ze dne 5. 10. 2009 žádosti nevyhověl a odpočet neprovedl, neboť žalobce nesplnil podmínku obsaženou v § 123e odst. 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), podle níž potvrzení o ukončeném školení nesmí být starší než jeden měsíc od podání žádosti.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, v němž tvrdil, že potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy předložil žalovanému již dne 16. 7. 2009 a posléze dne 16. 9. 2009 městskému úřadu. Žalovaný rozhodnutím ze dne 18.1. 2010 odvolání žalobce zamítl a rozhodnutí městského úřadu potvrdil. V odůvodnění uvedl, že dne 16. 7. 2009 ani v jiný den od počátku července do podání odvolání neučinil žalobce u žalovaného žádné podání. Současně žalobce ani k výzvě nedoložil žádný důkazní prostředek, z něhož by vyplývalo, že žádost o odečet bodů u žalovaného dne 16. 7. 2009 podal.
Dne 15.3. 2010 podal žalobce žádost o povolení obnovy řízení. Jako novou skutečnost uvedl, že již dne 16. 7. 2009 předkládal při projednávání jiného přestupku potvrzení o absolvování bezpečné jízdy a bylo mu sděleno, že toto musí předložit městskému úřadu jako úřadu příslušnému. Žalobce městský úřad kontaktoval telefonicky, avšak bylo mu sděleno, že potvrzení musí předat osobně. Následně musel žalobce z pracovních důvodů opustit Českou republiku, a nemohl tudíž příslušné doklady osobně předat. K tomu přiložil potvrzení společnosti ADLER ART, s. r. o., že jako jednatel a společník této společnosti byl v inkriminovanou dobu služebně mimo Českou republiku.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 21. 7. 2010 žádosti žalobce vyhověl a obnovu řízení povolil, neboť dle jeho názoru z tvrzení žalobce v žádosti a z doloženého potvrzení vyplývá, že vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti, které je nutno vzít v úvahu a ve věci znovu rozhodnout. Městský úřad v obnoveném řízení vyzval žalobce ke sdělení nových skutečností a důkazů, které existovaly v době původního řízení a které žalobce nemohl uplatnit. Žalobce nato zaslal městskému úřadu připiš, jenž se obsahově shodoval s žádostí o povolení obnovy řízení. Městský úřad následně dne 29. 10. 2010 vydal rozhodnutí, jímž žádosti o odečet bodů opětovně nevyhověl a odečet bodů neprovedl. V odůvodnění uvedl, že nejsou dány důvody pro obnovu řízení,
Nahrávám...
Nahrávám...