dnes je 17.4.2024

Input:

č. 2553/2012 Sb. NSS; Shromažďovací právo: rozpuštění shromáždění; námitky

č. 2553/2012 Sb. NSS
Shromažďovací právo: rozpuštění shromáždění; námitky
k § 12 odst. 1 a § 13 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákonů č. 151/2002 Sb. a č. 259/2002 Sb. (v textu jen „shromažďovací zákon“)
k § 143 odst. 1 písm. d) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Rozpuštění shromáždění podle § 12 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, je rozhodnutím na místě ve smyslu § 143 odst. 1 písm. d) správního řádu z roku 2004. Rozhodnutí se vyhlašuje ústně, o ústním vyhlášení se vydá účastníkovi písemné potvrzení a následně se bez zbytečného odkladu doručí písemné vyhotovení rozhodnutí.
II. Podání námitek podle § 13 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, není vázáno na vydání písemného rozhodnutí; nejde tu totiž o celkový přezkum postupu a rozhodnutí správního orgánu, ale pouze o zjištění, zda shromáždění bylo či nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2011, čj. 2 As 86/2011-62)
Prejudikatura: č. 625/2005 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 173/2009 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 485/1998).
Věc: Občanské sdružení Stop genocidě proti Městskému úřadu Neratovice o rozpuštění shromáždění, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce podal dne 24. 11. 2010 žalovanému oznámení o konání shromáždění. Shromáždění se mělo konat dne 30. 11. 2010 před Gymnáziem Františka Palackého v Neratovicích. Žalovaný vzal ohlášení na vědomí přípisem ze dne 24. 11. 2010. Podle úředního záznamu Policie ČR, obvodního oddělení Neratovice, ze dne 30.11. 2010 policejní hlídka zjistila, že při shromáždění jsou prezentovány billboardy s obsahem vzbuzujícím u občanů veřejné pohoršení, přičemž prezentovány byly před budovou gymnázia, kde studují děti od 10 let. Starostka města vydala písemnost označenou „Rozpuštění veřejného shromáždění“, jejímž obsahem bylo sdělení o rozpuštění shromáždění dne 30. 11. 2010 na základě porušení § 10 písm. c) shromažďovacího zákona a Ústavy, v souběhu s porušením § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tato písemnost současně konstatovala, že písemnému rozpuštění předcházelo ústní rozpuštění shromáždění ve 13:30 hodin.
Žalobce se následně námitkami podle § 13 shromažďovacího zákona domáhal u Krajského soudu v Praze vyslovení nezákonnosti rozpuštění shromáždění označeného jako „demonstrace za zastavení umělých potratů, během které probíhá petiční akce, jejíž nedílnou součástí jsou vysvětlující informační panely“, které se konalo dne 30. 11. 2010 před gymnáziem.
Krajský soud usnesením ze dne 21. 4. 2011, čj. 44 A 117/2010-40, námitky odmítl. Konstatoval, že v daném případě bylo shromáždění starostkou ústně rozpuštěno a na žádost zástupce žalobce tuto skutečnost starostka písemně potvrdila v souladu s § 67 odst. 3 správního řádu. Krajský soud nepřisvědčil názoru žalobce, že toto písemné potvrzení je soudem přezkoumatelným rozhodnutím ve smyslu § 13 shromažďovacího zákona, a dospěl k závěru, že námitky žalobce byly předčasné. Žalobce musí vyčkat rozhodnutí žalovaného a teprve poté bude moci znovu své námitky u soudu uplatnit.
Žalobce (stěžovatel) podal proti tomuto usnesení kasační stížnost, v níž namítl, že rozpuštění
Nahrávám...
Nahrávám...