dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2580/2012 Sb. NSS; Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; odstupné

č. 2580/2012 Sb. NSS
Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; odstupné
k § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění účinném do 31. 3. 2011
k § 52 písm. a), b), c) a d), § 56 a § 67 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
k § 60a odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce*)
I. Ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, musí být vykládáno tak, že za odstupné nezahrnované do vyměřovacího základu nemůže být považován každý příjem, který jako odstupné označí účastníci pracovněprávních vztahů, nýbrž pouze takové peněžité plnění, které splňuje pojmové znaky právního pojmu „odstupné“, tj. určité formy odškodnění zaměstnance za ztrátu zaměstnání bez jeho zavinění.
II. Odstupným poskytovaným na základě zvláštních právních předpisů [§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení] je nutno rozumět pouze odstupné z titulů výslovně vyjmenovaných v § 67 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006, tj. situace, kdy dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) tohoto zákona nebo dohodou z týchž důvodů, dále odstupné pro zaměstnance, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56 téhož zákona, případně zaměstnance, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) citovaného zákona nebo dohodou z týchž důvodů. Jen takové odstupné požívá výhody § 5 odst. 2 písm. a) zákona o pojistném na sociální zabezpečení, tj. nezahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnance ani do vyměřovacího základu organizace.
III. Pokud dle zákoníku práce z roku 2006 přísluší odstupné „ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku“, pak výhodu dle S 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, za současného splnění podmínek § 67 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006 musí požívat i vyšší násobek poskytnutého odstupného, a to z důvodu, že zákoník práce z roku 2006 (na rozdíl od předchozí právní úpravy v § 60a odst. 1 zákoníku práce z roku 1965) stanovuje jen minimální a nikoliv též maximální výši násobků a limit násobků zákonodárce nestanovil ani v § 5 odst. 2 písm. a) zákona o pojistném na sociální zabezpečení.
IV. Skončil-li pracovní poměr jedním ze způsobů a z jednoho z důvodů obsažených v § 67 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006 a vyplacené částky jsou odstupným i po materiální stránce, pak okolnost, že zaměstnavatel porušil § 67 odst. 1 téhož zákona a vyplatil odstupné v nižší než zákonem garantované výši, nemůže být na překážku tomu, aby takové odstupné bylo diskvalifikováno z výhody § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2011, čj. 57 A 80/2010-36)
Prejudikatura: Soudní judikatura rozhodnutí soudů ČR č. 108/2002.
Věc: Společnost s ručením omezeným KS - Europe proti České správě sociálního zabezpečení o pojistné na sociální zabezpečení.

Žalobkyně jako
Nahrávám...
Nahrávám...