dnes je 12.7.2024

Input:

č. 2601/2012 Sb. NSS, Řízení před soudem: osvobození fyzické osoby od soudních poplatků

č. 2601/2012 Sb. NSS
Řízení před soudem: osvobození fyzické osoby od soudních poplatků
k § 36 odst. 3 soudního řádu správního*)
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
I když účastník je nemajetný, takže by zásadně bylo namístě přiznat mu osvobození od soudních poplatků (§ 36 odst. 3 s. ř. s.), může mu soud výjimečně toto dobrodiní odepřít, a to zejména pro povahu sporu či sporů, které účastník vede.
O výše uvedený případ se může jednat, vede-li účastník s různými veřejnými institucemi množství sporů týkajících se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které často pokračují jako spory soudní, a přitom nejde o spory mající vztah k podstatným okolnostem účastníkovy životní sféry (netýkají se, a to ani nepřímo, účastníkova majetku, životních podmínek či jiných podobných záležitostí, nýbrž jde o spory vyvolané účastníkovým zájmem o veřejné záležitosti a fungování veřejných institucí).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2011, čj. 7 As 101/2011-66)
Prejudikatura: č. 2099/2010 Sb. NSS a č. 2163/2011 Sb. NSS.
Věc: Pavel Č. proti Krajskému státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích o osvobození od soudních poplatků, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce učinil dne 20. 11. 2010 podání, jehož obsahem byla zmenšená xerokopie první strany prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků (tiskopis 060) ve věci správních žalob podaných dne 25. 10. 2010 a nakopírovaný doklad (ústřižek poštovní poukázky) o dávce pomoci v hmotné nouzi v částce 6 026 Kč s textem „zároveň navrhovatel žádá soud, aby mu neukládal lhůtu ke splnění povinnosti v délce kratší než 15 dnů - není zastoupen, není zdráv a nemá žádné finanční prostředky na poštovné“. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 23. 6. 2011 vyzval žalobce, aby vysvětlil, co podáním ze dne 20.11. 2010 mínil, a opětovně jej poučil, že pokud žádal o osvobození od soudních poplatků, bylo třeba soudu předložit vyplněný tiskopis 060 v aktuální podobě. Dále jej poučil, že skutečnosti prokazující majetkové a sociální poměry jakož i nemožnost opatřit si prostředky je možné soudu doložit i jiným způsobem. Žalobce v reakci ze dne 11. 7. 2011 odkázal na své předchozí podání bez toho, aby doložil aktuální údaje o své majetkové či sociální situaci.
Krajský soud tedy usnesením ze dne 25.7. 2011, čj. 10 Na 967/2010-48, zamítl návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků. V odůvodnění uvedl, že žalobce poučil o správném postupu ve věci žádosti o osvobození od soudních poplatků a ve snaze maximálně zajistit ochranu jeho práv mu stanovil lhůtu 14 dnů k zaslání příslušného formuláře či jinému prokázání majetkové a výdělkové situace; žalobce tvrzené skutečnosti ale nedoložil. V jiné věci týkající se žalobce a vedené u krajského soudu pod sp. zn. 10 Ca 24/2008 soud ověřoval možnost žalobce zajistit si prostředky na vlastní živobytí. U Městského úřadu v Poličce, který žalobci (podle jeho tvrzení) vyplácel některé dávky pomoci v hmotné nouzi, krajský soud zjistil, že žalobce dne 2. 5. 2007 podal žádost o dávku pomoci v hmotné
Nahrávám...
Nahrávám...