dnes je 29.2.2024

Input:

č. 2638/2012 Sb. NSS; Zaměstnanost: podmínky vzniku dohody o provedení práce v závislosti na charakteru odměny

č. 2638/2012 Sb. NSS
Zaměstnanost: podmínky vzniku dohody o provedení práce v závislosti na charakteru odměny
k § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce*)
k § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 306/2008 Sb.**)
Dohoda, která váže vyplacení odměny na splnění nejisté podmínky v budoucnu nezávislé na vůli potenciálního zaměstnance, není dohodou o provedení práce ve smyslu § 75 zákoníku práce z roku 2006 a nezakládá pracovněprávní vztah, neboť závislá práce nemůže být vykonávána bez nároku na odměnu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2012, čj. 4 Ads 175/2011-92)
Věc: Mgr. Radomíra D. proti Ministerstvu práce a sociálních věcí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, o kasační stížnosti žalobkyně.

Úřad práce v Olomouci rozhodnutím ze dne 29. 4. 2010 vyřadil žalobkyni z evidence uchazečů o zaměstnání ode dne 19. 1. 2009 z důvodu nesplnění podmínky pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání stanovené v § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a oznamovací povinnosti podle § 27 odst. 2 téhož zákona.
Žalobkyně proti tomuto rozhodnutí podala odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 30. 8. 2010 zamítl a rozhodnutí úřadu práce potvrdil. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvedl, že žalobkyně začala ode dne 10. 1. 2009 vykonávat činnost pro občanské sdružení Art Language na základě ústně uzavřené dohody o provedení práce. Skutečnost, že písemná dohoda o provedení práce s občanským sdružením vznikla až v dubnu 2009, nemůže mít vliv na to, že žalobkyně fakticky začala vykonávat činnost již dne 10. 1. 2009.
Žalobkyně podala žalobu u Městského soudu v Praze. Ten ve svém rozsudku ze dne 22. 7. 2011, čj. 2 Ad 59/2010-58, uvedl, že žalobkyně vykonávala činnosti při vedení účetnictví, inventarizaci účtu a zpracování daňového přiznání, což nelze podřadit pod dobrovolnickou činnost ve smyslu zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Poukázal na to, že z dohody o provedení práce uzavřené dne 24. 4. 2009 vyplývá, že žalobkyně zahájila pro občanské sdružení práce od 10. 1. 2009 s odměnou za tuto činnost ve výši 4 000 Kč, a muselo proto dojít k zahájení výkonu práce pro občanské sdružení na základě ústní dohody, kterou písemná dohoda o provedení práce ze dne 24. 4. 2009 výslovně předpokládala. Podle § 75 zákoníku práce z roku 2006 nebyla písemná forma stanovena jako podmínka platnosti dohody o provedení práce. Neobstojí tedy tvrzení žalobkyně, že činnost pro občanské sdružení vykonávala bezplatně jako dobrovolník. Není rozhodující, zda žalobkyně odměnu obdržela, neboť uzavřenou dohodou jí vznikl nárok na její vyplacení. Městský soud taktéž dospěl k závěru, že žalobkyně nesplnila povinnost uvedenou v § 27 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, proto žalobu jako nedůvodnou zamítl.
V kasační stížnosti žalobkyně (stěžovatelka) uvedla, že nikdy netvrdila, že vykonávala dobrovolnickou činnost ve smyslu zákona o dobrovolnické službě. Podle jejího názoru lze za dobrovolnickou službu považovat jakoukoliv činnost, kterou fyzická osoba vykonává dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a bez nároku na odměnu za tuto činnost. Zdůraznila, že dne 10. 1.
Nahrávám...
Nahrávám...