dnes je 12.7.2024

Input:

č. 2650/2012 Sb. NSS, Správní řízení: přerušení řízení při řízení o předběžné otázce

č. 2650/2012 Sb. NSS
Správní řízení: přerušení řízení při řízení o předběžné otázce
k § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
k § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
I. Podá-li některý z účastníků správního řízení u civilního soudu návrh na vydání rozhodnutí, jehož vydání je evidentně v kompetenci správního orgánu, není dán důvod k přerušení správního řízení podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu z roku 2004. Správnímu orgánu tím vzniká pouze povinnost průběžně sledovat, zda dříve, než ve věci sám rozhodl, nenabylo právní moci rozhodnutí, kterým soud rozhodl o takovém návrhu meritorně. V takovém případě by správnímu orgánu nezbylo než podat návrh podle § 1 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, na základě kterého by zvláštní senát vyslovil nicotnost takového rozhodnutí.
II. K přerušení řízení o odstranění stavby může vést podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu z roku 2004 pouze takové soudní či správní řízení, v němž má být existence vlastnického či jiného práva nezbytného pro provedení stavby konstatována ex tunc, nikoliv řízení, v němž má být o zřízení takového práva teprve rozhodnuto.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2012, čj. 44 A 111/2011-43)
Věc: Ing. J. Š. proti Úřadu městyse Štěchovice, stavebnímu úřadu, o vydání rozhodnutí.

Žalobce se obrátil na žalovaného se žádostí o zahájení řízení ve věci nepovolených stavebních úprav prováděných společností MEDNOCS, s. r. o., na pozemku žalobce.
Žalovaný oznámil účastníkům řízení (společnosti MEDNOCS, jako vlastníku stavby, a žalobci) zahájení řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 stavebního zákonu. Následně pak žalovaný vyzval vlastníka stavby k odstranění nepovolených úprav.
V reakci na to zaslala společnost MEDNOCS jako vlastník stavby žalovanému kopii žaloby, kterou podala u okresního soudu proti nynějšímu žalobci. V žalobě bylo konstatováno, že společnost MEDNOCS je vlastníkem rekreační chaty, která se nachází na pozemku nynějšího žalobce, aniž by byl jakkoliv dosud upraven přístup k této stavbě po cizím pozemku. Mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby jsou konfliktní vztahy neumožňující vzájemnou dohodu. Vlastník stavby potvrdil nepovolené provedení stavebních úprav, které však označil za nezbytné pro předejití vzniku škod na rekreační chatě. Společnost MEDNOCS se proto domáhala jednak zřízení věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch vlastníka stavby a jednak schválení drobných stavebních úprav.
Žalovaný posléze rozhodl o přerušení řízení podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu, neboť měl za to, že ve výše uvedeném řízení bude rozhodnuto o otázce, která je předběžnou otázkou pro rozhodnutí ve správním řízení o odstranění stavby.
Odvolání žalobce proti tomuto usnesení bylo usnesením krajského úřadu zamítnuto, protože podanou žalobou se vlastník stavby domáhal i schválení jím provedených stavebních úprav. Předběžná otázka řešená soudem se podle odvolacího orgánu dále týká také majetkoprávních sporů, a proto o
Nahrávám...
Nahrávám...