dnes je 24.7.2024

Input:

č. 2670/2012 Sb. NSS, Správní řízení: nedostatek řádného doručení; doručenka

č. 2670/2012 Sb. NSS
Správní řízení: nedostatek řádného doručení; doručenka
k § 19 až § 26, § 72 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 50f a § 50g občanského soudního řádu ve znění zákonů č. 151/2002 Sb., č. 555/2004 Sb. a č. 7/2009 Sb.*)
Ustanovení § 19 až § 26 správního řádu z roku 2004 ve znění účinném do 30. 6. 2010 výslovně nestanovila, že průkazem doručení písemnosti je doručenka, neupravovala její obsahové náležitosti ani doručence nepřiznávala důkazní sílu veřejné listiny (na rozdíl např. od § 50f a § 50g o. s. ř.). Přesto byla doručenka ve správním řízení považována za obvyklý důkazní prostředek prokazující doručení jakékoliv písemnosti jejímu adresátu. Vznikne-li o právně významném údaji na doručence důvodná pochybnost, je nezbytné takový údaj učinit předmětem dalšího šetření (dokazování).
Zásadní rozdíl mezi veřejnou a soukromou listinou spočívá v jejich odlišné důkazní síle. Pravá veřejná listina (tj. listina skutečně pocházející od vystavitele) může být zbavena své důkazní síly jen tím, že účastník řízení tvrdí skutečnosti a nabídne důkazy, jimiž bude prokázána nepravdivost obsahu listiny (její nesprávnost). Důkazní břemeno spočívá na tom, kdo správnost veřejné listiny popírá. Naproti tomu u pravé soukromé listiny stačí formální popření její správnosti druhým účastníkem, aby nastoupila důkazní povinnost a důkazní břemeno toho účastníka, který tvrdil skutečnosti, jež měly být soukromou listinou prokázány.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 4. 2012, čj. 17 A 19/2011-50)
Věc: V. S. proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o uložení pokuty.

Na základě spisového materiálu Policie České republiky vydal Městský úřad Klatovy dne 12. 1. 2010 příkaz, kterým uznal žalobce vinným ze spáchání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a uložil mu pokutu ve výši 2 000 Kč.
Žalobce podal proti příkazu odpor. Městský úřad proto pokračoval v řízení o přestupku a nařídil ústní jednání na 10. 3. 2010. Žalobce se omluvil z důvodu hospitalizace. Ze zdravotních důvodů se omluvil i z ústního jednání dne 14. 4. 2010. Dopisem ze dne 24. 5. 2010 omluvil také svou neúčast na jednání dne 26. 5. 2010 s tím, že nastoupil na rehabilitační dovolenou do 30. 5. 2010. Žádal o odročení jednání a navrhl, aby věc byla postoupena Městskému úřadu v Jirkově nebo Chomutově. Městský úřad vyhodnotil omluvu jako účelovou a ústní jednání provedl.
Rozhodnutím ze dne 31. 5. 2010 uznal městský úřad žalobce vinným shodně jako v příkazu, uložil mu stejnou pokutu a navíc povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč. Na rozhodnutí byla vyznačena právní moc dnem 24. 6. 2010 a k rozhodnutí byla připojena také doručenka.
Ve správním spisu byla dále založena písemnost ze dne 5. 11. 2010 adresovaná městskému úřadu zástupcem žalobce, v níž uvedl, že po poslední omluvě k ústnímu jednání nařízenému na 26. 5. 2010 již žalobce nezaznamenal žádnou aktivitu správního orgánu, a tedy žádal, aby byl vyrozuměn o případném nařízeném jednání, eventuálně, aby mu bylo doručeno rozhodnutí o přestupku, pokud bylo vydáno.
Městský úřad zástupci žalobce sdělil, že žalobce převzal rozhodnutí dne 8. 6. 2010 a
Nahrávám...
Nahrávám...