dnes je 29.2.2024

Input:

č. 2694/2012 Sb. NSS; Právo na informace: poskytování informací o nabídce zpracované pro zadávací řízení

č. 2694/2012 Sb. NSS
Právo na informace: poskytování informací o nabídce zpracované pro zadávací řízení
k § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
k § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 31. 3. 2012
V okamžiku, kdy zadavateli veřejné zakázky malého rozsahu odevzdá jeden z uchazečů zpracovanou nabídku, stávají se informace obsažené v této zpracované nabídce součástí veřejné soutěže, a tudíž i veřejně dostupným zdrojem informací. Zadavatel jako povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je proto povinen vyhovět žadateli o poskytnutí informace ohledně nabídky zpracované jedním z uchazečů veřejné soutěže, vyjma dílčích informací podléhajících utajení dle tohoto zákona. Nesouhlas se zveřejněním zpracované nabídky vyslovený podle § 11 odst. 2 písm. a) uvedeného zákona jedním z uchazečů veřejné soutěže nemá relevanci s ohledem na zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 4. 2012, čj. 15 Ca 89/2009-55)
Věc: Akciová společnost GRAPE SC proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o poskytnutí informace.

Žalobkyně jako účastnice zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „III. etapa - vnitřní strukturovaná kabeláž - areál Nemocnice s poliklinikou v Žatci“ podala dne 8. 2. 2009 s odkazem na § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím žádost o poskytnutí informací formou kopie nebo nahlédnutí do předložené složky vítězné nabídky zpracované obchodní společností Colsys, s. r. o.
Město Žatec, Městský úřad Žatec (správní orgán I. stupně), rozhodnutím ze dne 14. 4. 2009 žádost odmítl, neboť vítězná společnost Colsys vyjádřila s poskytnutím informací z nabídky třetí osobě svůj nesouhlas.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 21. 5. 2009 zamítl.
Rozhodnutí žalovaného napadla žalobkyně žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Žalobkyně mimo jiné upozornila na § 6 zákona o veřejných zakázkách, podle něhož je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Aby uvedené ustanovení nebylo jen mrtvou normou, musí být jeho dodržování podrobeno kontrole veřejnosti, což se nejlépe realizuje prostřednictvím poskytování informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V daném případě se žalobkyně hodlala přesvědčit o tom, jaké další podmínky byly pro město Žatec jako zadavatele natolik zásadní, že se rozhodl pro uzavření smlouvy se společností Colsys, a nikoliv se žalobkyní, ačkoli nabídka žalobkyně byla cenově nejnižší. Žalobkyně byla přesvědčena, že neochota poskytnout požadovanou informaci měla zakrýt flagrantní nerespektování § 6 zákona o veřejných zakázkách. Neposkytnutím požadované informace tak správní orgány obou stupňů nejen porušují zákon o veřejných zakázkách, nýbrž i svá pochybení zamlžují a brání veřejné kontrole výkonu samosprávy, což je v rozporu s účelem zákona o svobodném přístupu k informacím. Žalobkyně za
Nahrávám...
Nahrávám...