dnes je 12.7.2024

Input:

č. 2703/2012 Sb. NSS, Správní řízení: povaha řízení o odvolání z funkce vedoucího státního zástupce; odpovědnost vedoucího státního zástupce; výkon dohledu

č. 2703/2012 Sb. NSS
Správní řízení: povaha řízení o odvolání z funkce vedoucího státního zástupce; odpovědnost vedoucího státního zástupce; výkon dohledu
k § 2, § 8 odst. 3, § 10 odst. 4, § 12e odst. 1, § 13e, § 13f, § 13g, § 13h, § 24 odst. 1 a 2 a § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákonů č. 14/2002 Sb., č. 310/2002 Sb., č. 192/2003 Sb., č. 413/2005 Sb. a č. 121/2008 Sb.
k § 9 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Řízení o odvolání vedoucího státního zástupce nelze ztotožnit s deliktním či kárným řízením, které je primárně konstruováno na principu zaviněného naplnění zákonem definovaných znaků skutkové podstaty kárného provinění, svou povahou však ani nepředstavuje běžné správní řízení. Při nemožnosti přesnějšího „typového“ označení lze uzavřít, že jde o řízení sui generis.
II. vedoucí státní zástupce má vedle obecných povinností státního zástupce kompetence řídicí a organizační, jeho osoba tak zajišťuje, aby příslušný stupeň státního zastupitelství řádně fungoval a plnil úlohy svěřené mu zákonem. Ani nezpochybnitelná paralelně existující osobní odpovědnost jednotlivých státních zástupců v rámci jejich dozorových kompetencí nesnímá „manažerskou“ odpovědnost za „provoz vrchního státního zastupitelství“, protože vedoucí státní zástupce má k dispozici celou řadu zákonných nástrojů pro efektivní řízení a organizování státního zastupitelství.
III. V případě dohledového zásahu vedoucího státního zástupce je třeba respektovat proporci mezi znalostí věci a zásahem do ní. Pokyn představuje intenzivní zásah do samostatného a zodpovědného výkonu funkce dozorového státního zástupce, je tedy nutné, aby měl racionální jádro. Neodborný a nahodilý pokyn porušuje maximy zákona o státním zastupitelství a nerespektuje ani zásadu odpovědnosti dozorového státního zástupce za svěřený případ. Má-li být zachován princip odbornosti, je třeba dodržet alespoň minimální standard znalosti věci, tedy být s případem rámcově obeznámen a mít k rozhodování podstatnou sumu informací.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2012, čj. 1 As 51/2012-242)
Prejudikatura: č. 896/2006 Sb. NSS, č. 1407/2007 Sb. NSS, č. 1981/2010 Sb. NSS a č. 2362/2011 Sb.NSS.
Věc: JUDr. Vlastimil Rampula proti ministru spravedlnosti o odvolání z funkce, o kasační stížnosti žalovaného.

Nejvyšší státní zástupce podal dne 9. 3. 2011 a dne 2. 6. 2011 žalovanému návrhy podle § 10 odst. 4 zákona o státním zastupitelství na odvolání JUDr. Vlastimila Rampuly z funkce vrchního státního zástupce pro závažné porušení povinnosti vyplývající z výkonu funkce:
1) podpisem „Protokolu o vzájemném porozumění mezi Státním zastupitelstvím v Astaně a Vrchním státním zastupitelstvím v Praze“ dne 9. 4. 2010,
2) při řízení Vrchního státního zastupitelství v Praze, konkrétně pak jeho organizační složky - odboru závažné hospodářské a finanční kriminality,
3) nehospodárným zacházením s finančními prostředky tvořícími rozpočet Vrchního státního zastupitelství v Praze,
4) nesprávným a nezákonným postupem při vydání telefonického pokynu dozorové státní zástupkyni v tzv. kauze
Nahrávám...
Nahrávám...