dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2765/2013 Sb. NSS; Správní řízení: řízení o povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů; účastenství obce

č. 2765/2013 Sb. NSS
Správní řízení: řízení o povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů; účastenství obce
k § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. 12. 2011
k § 27 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
V řízení vedeném Ministerstvem financí o povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů dle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31.12. 2011 byla obec účastníkem daného řízení, jestliže se jednalo o terminál, který měl být provozován na jejím území, a to na základě § 27 odst. 2 správního řádu z roku 2004.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2012, čj. 1 As 123/2012-31)
Prejudikatura: č. 683/2005 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 202/2011 Sb., č. 293/2011 Sb. ač. 328/2011 Sb.
Věc: Statutární město Chomutov proti Ministerstvu financí, za účasti akciové společnosti SYNOT TIP, o povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů, o kasační stížnosti žalovaného.

Rozhodnutím ze dne 28. 4. 2008 žalovaný k žádosti společnosti SYNOT LOTTO, a. s. (nyní SYNOT TIP, a. s.; dále jen „osoba zúčastněná na řízení“) schválil provozování a umístění nových hráčských stanic (terminálů) interaktivního loterního systému (dále jen „IVT“) mimo jiné také na adrese Zahradní 5341, Chomutov. Žalobce podal proti uvedenému rozhodnutí dne 11. 11. 2008 rozklad s tím, že žalovaný povolil provoz předmětného IVT na adrese, na kterou se vztahuje zákaz provozu výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“) stanovený obecně závaznou vyhláškou statutárního města Chomutova č. 3/2008, o regulaci provozování výherních hracích přístrojů ze dne 31. 3. 2008 (vyhláška nabyla účinnosti dnem vyhlášení). Žalobce v rozkladu namítl, že schválením této obecně závazné vyhlášky jasně deklaroval snahu o zajištění veřejného pořádku vymezením míst se zákazem provozu VHP, přičemž daná obecně závazná vyhláška byla ihned po nabytí účinnosti odeslána žalovanému spolu se žádostí o umožnění realizace práva účastníka řízení o vydání všech povolení k provozování loterií a jiných podobných her na území žalobce, jestliže v takových řízeních rozhoduje žalovaný. Navzdory tomu vydal následně žalovaný výše uvedené rozhodnutí, kterým schválil provozování a umístění nového IVT na území žalobce, aniž by žalobci v tomto povolovacím řízení umožnil realizovat práva účastníka řízení. Usnesením ze dne 4.12. 2008 žalovaný rozhodl, že žalobce není účastníkem řízení o rozkladu. Argumentoval přitom tím, že v daném správním řízení se jednalo o povolení hry ve smyslu § 50 odst. 3 zákona o loteriích, nikoliv o povolení provozu VHP ve smyslu § 50 odst. 4 téhož zákona, jejichž provoz může být regulován obecně závaznými vyhláškami vydávanými obcemi v samostatné působnosti. Žalobce podal rozklad rovněž proti usnesení žalovaného ze dne 4. 12. 2008. Ministr financí v záhlaví specifikovaným rozhodnutím tento rozklad zamítl a příslušné usnesení potvrdil.
Městský soud poté vyhověl žalobě žalobce a rozsudkem ze dne 16. 5. 2012, čj. 9 Ca 168/2009-59, napadené
Nahrávám...
Nahrávám...