dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2791/2013 Sb. NSS; Právo na informace: vnitřní pokyny

č. 2791/2013 Sb. NSS
Právo na informace: vnitřní pokyny
k § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákonů č. 61/2006 Sb. a č. 32/2008 Sb.
I. Z obecného vymezení vnitřních pokynů zastávaného doktrínou nevyplývá, že by metodické pokyny nadřízeného orgánu mající toliko doporučující charakter nebylo možné považovat za vnitřní pokyny ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. I tyto pokyny jsou aktem abstraktní povahy, jejichž vydáním nadřízený orgán řídí a usměrňuje činnost podřízených orgánů na základě právně zakotveného vztahu nadřízenosti a podřízenosti.
II. Metodické interní pokyny nemusí obsahovat jen normy direktivního charakteru, které jsou podřízené úřady, jimž je pokyn adresován, povinny při své činnosti bez dalšího dodržovat; jejich obsahem mohou být též návrhy doporučených postupů [§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím].
III. Článek I bod 1 pokynu Ministerstva financí DS-169 autoritativním a závazným způsobem stanoví, ve kterých případech bude o žádostech daňových subjektů o posečkání daně a povolení splátek na daň rozhodovat právě Ministerstvo financí. Taková úprava se nepochybně týká výkonu veřejné správy navenek, a proto ji nelze považovat za vnitřní pokyn ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2012, čj. 9 Ca 99/2009-67)
Prejudikatura: č. 1532/2008 Sb. NSS.
Věc: Občanské sdružení OSMPB proti Ministerstvu financí o poskytnutí informace.

Žalobce podal dne 3. 2. 2009 žádost o poskytnutí informací představovaných metodickými pokyny Ministerstva financí řady DS -104,116,126, 127,131,133,161, 165, 169 a 170.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 27. 2. 2009 žalobcovu žádost o poskytnutí pokynů DS-104, DS-126, DS-127, DS-161 a DS 170 částečně odmítl (výroky I., III., IV., V. a VIII. rozhodnutí) a žádost o poskytnutí pokynu DS-116 (výrok II.), pokynu DS-165 (výrok VI.) a pokynu DS-169 (výrok VII. rozhodnutí) odmítl.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad, o němž ministr financí dne 27. 3. 2009 rozhodl tak, že: 1. změnil výroky I. a III. rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, že žádosti o poskytnutí pokynu DS-104 a pokynu DS-126 se vyhovuje; 2. v části napadající výroky VI. a VII. rozklad zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně v této části potvrdil.
Žalobce podal proti rozhodnutí ministra financí žalobu u Městského soudu v Praze, v níž se domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, jakož i zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně, a dále toho, aby soud žalovanému nařídil, aby do pěti dnů od právní moci rozsudku poskytl žalobci úplný text pokynů Ministerstva financí DS - 165 a DS -169. V žalobě označil napadené rozhodnutí za nezákonné z důvodu nesprávné aplikace § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. žalovaným.
Co se týče pokynu DS - 165, žalobce namítl, že dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2008, čj. 5 As 28/2007-89, č. 1532/2008 Sb. NSS, nezávaznost, resp. doporučující charakter pokynu, na které poukazuje žalovaný, nejsou rozhodnými okolnostmi pro posouzení
Nahrávám...
Nahrávám...