dnes je 12.7.2024

Input:

č. 2837/2013 Sb. NSS, Správní řízení: nicotnost rozhodnutí

č. 2837/2013 Sb. NSS
Správní řízení: nicotnost rozhodnutí
Řízení před soudem: žaloba proti nicotnému rozhodnutí
k § 77, § 78 a § 90 odst. 1 písm. a) a písm. b) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 68 písm. a) a písm. c) soudního řádu správního
k § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
I. V odvolacím řízení lze rozhodnutí správního orgánu prvního stupně zrušit postupem podle § 90 odst. 1 písm. a), případně b) správního řádu z roku 2004 i z důvodů uvedených v § 77 odst. 1 a 2 téhož zákona. Zrušení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně z důvodu nicotnosti je odvolací správní orgán povinen vyjádřit ve výroku svého rozhodnutí.
II. Podmínkou přípustnosti žaloby, jejímž jediným důvodem je tvrzená nicotnost rozhodnutí správního orgánu prvního stupně či rozhodnutí o odvolání, je vyčerpání řádných opravných prostředků v řízení před správním orgánem ve smyslu § 68 písm. a) s. ř. s. Ustanovení § 68 písm. c) s. ř. s. je obsoletní a nemůže být ani v případě takové žaloby důvodem pro její odmítnutí.
III. Žalobu, jejímž jediným důvodem je tvrzená nicotnost rozhodnutí, nelze podat kdykoliv. Počátek lhůty pro její podání je určen dnem oznámení rozhodnutí vydaného v odvolacím řízení žalobci, nikoliv dnem, v němž mu byl oznámen úkon správního orgánu ve věci prohlášení nicotnosti podle § 77 a § 78 správního řádu z roku 2004.
IV. Žaloba, jejímž jediným důvodem je tvrzená nicotnost rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení postupem podle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je nepřípustná podle § 68 písm. a) s. ř. s.
V. Účastník řízení, v němž mělo být vydáno nicotné rozhodnutí, je oprávněn namítat tuto nicotnost v navazujících řízeních, ve kterých má tvrzený neexistující správní akt sloužit jako exekuční titul nebo jako podklad pro další úkon správního orgánu.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2013, čj. 7 As 100/2010-65)
Prejudikatura: č. 505/2005 Sb. NSS, č. 1629/2008 Sb. NSS, č. 2096/2010 Sb. NSS ač. 2135/2010 Sb. NSS.
Věc: Michal P. proti Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravnímu inspektorátu Český Krumlov, o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaná uložila žalobci v blokovém řízení pokutu ve výši 2 500 Kč za přestupek podle § 22 odst. 1 písm. f) bodu 3 zákona o přestupcích ve spojení s § 18 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Uvedeného přestupku se žalobce dopustil tím, že dne 16. 1. 2008
v 10:45 hodin v obci Střítež, část obce Kaplice nádraží, okres Český Krumlov, na silnici I. třídy jako řidič osobního automobilu překročil nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem v obci o 20 km/h a více. Následně žalobce dne 15. 6. 2010 podal žalované podnět k zahájení přezkumného řízení podle § 94 odst. 1 správního řádu a k prohlášení nicotnosti rozhodnutí vydaného v blokovém řízení podle § 78 odst. 1 správního řádu. V tomto podání uvedl, že policejní orgán nebyl příslušný k vyřízení přestupku ze dne 16. 1. 2008 v blokovém řízení a tento přestupek měl ohlásit příslušnému správnímu orgánu, který jej měl projednat v
Nahrávám...
Nahrávám...