dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2843/2013 Sb. NSS; Ochrana spotřebitele: odpovědnost prodávajícího

č. 2843/2013 Sb. NSS
Ochrana spotřebitele: odpovědnost prodávajícího
k § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Samotná skutečnost, že určité přípravky jsou v souvislosti s kupní smlouvou poskytovány zdarma, nezbavuje prodávajícího jeho odpovědnosti za bezvadnost poskytnutého zboží a nic nemění na jeho postavení prodávajícího ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 1. 2013, čj. 7 Ca 261/2009-65)
Věc: Společnost s ručením omezeným LIFETECH proti České obchodní inspekci, ústřednímu inspektorátu, o uložení pokuty.

Podáním ze dne 24. 7. 2008 se obrátil zákazník žalobkyně na Českou obchodní inspekci, Jihomoravský a Zlínský inspektorát (dále jen „inspektorát“) se stížností na pozdní vyřízení reklamace žalobkyní, u níž zakoupil UV technologii včetně chemického přípravku. Inspektorát sepsal kontrolní protokol, ve kterém konstatoval, že zákazník podal reklamaci dopisem ze dne 27. 6. 2008, který byl žalobkyni doručen dne 10. 7. 2008. Dne 6. 8. 2008 žalobkyně reklamaci zamítla. Dopisem ze dne 10. 9. 2008 sdělila právní zástupkyně zákazníka inspektorátu, že nesouhlasí se závěrem, že reklamace byla podána až dopisem ze dne 27. 6. 2008 a trvala na tom, že k reklamaci došlo dne 29. 5. 2008. Na základě této nevyřízené reklamace proto zákazník odstoupil od smlouvy dne 27. 7. 2008.
Dne 15. 10. 2008 inspektorát vyhotovil další kontrolní protokol, ve kterém konstatoval, že z předložených dokladů nelze prokazatelně zjistit, zda zákazník podal reklamaci již dne 29. 5. 2008. Z e-mailové korespondence mezi zákazníkem a žalobkyní bylo zjištěno, že reklamace byla prokazatelně uplatněna e-mailem dne 3. 6. 2008 a následujícího dne byla reklamace vyřízena tím, že byla provedena úprava vody v bazénu se závěrem, že voda je bezpečná ke koupání. Žalobkyně vystavila zákazníkovi doklad o vyřízení reklamace, který však neobsahoval všechny zákonné náležitosti, čímž byl porušen § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Inspektorát dále v protokolu konstatoval, že dne 12. 6. 2008 uplatnil zákazník e-mailem druhou reklamaci, ve které navrhl další postup a uvedení bazénu do původního stavu. Z dokladů, které byly předloženy k této reklamaci, vyplynulo, že ačkoliv se žalobkyně reklamací zabývala, nevyřídila ji v zákonné třicetidenní lhůtě. Tím došlo k porušení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Stejnopis tohoto kontrolního protokolu byl zaslán žalobkyni sdělením inspektorátu ze dne 20. 10. 2008. Dopisem ze dne 27. 10. 2008 žalobkyně uplatnila proti uvedenému sdělení námitky, ve kterých mimo jiné namítla, že nemá postavení prodávajícího podnikatele a odkázala také na reklamační protokol ze dne 24. 6. 2008, ve kterém uvedla, že reklamace je neoprávněná, jelikož instalaci bazénu a zavedení technologie chemického přípravku provedla jiná společnost. Parametry vody nebyly zjištěny ani upravovány, voda pocházela celkem ze tří zdrojů, proto nebylo prokázáno, zda šedý povlak je způsoben předmětným chemickým přípravkem.
Inspektorát svým rozhodnutím ze dne 5.11. 2008 zamítl námitky jako opožděné. Výzvou ze dne 10. 11. 2008 vyzval inspektorát
Nahrávám...
Nahrávám...