dnes je 24.7.2024

Input:

č. 2890/2013 Sb. NSS, Správní řízení: uložení pořádkové pokuty; hrubě urážlivé podání

č. 2890/2013 Sb. NSS
Správní řízení: uložení pořádkové pokuty; hrubě urážlivé podání
k § 62 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Pro uložení pořádkové pokuty podle § 62 odst. 2 správního řádu z roku 2004 není třeba, aby byl hrubě urážlivým podáním současně též závažně ztížen postup v řízení podle prvního odstavce tohoto ustanovení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 3. 2013, čj. 8 As 16/2012-52)
Prejudikatura: č. 2016/2010 Sb. NSS a č. 2236/2011 Sb. NSS.
Věc: Veronika B. proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.

Magistrát města Plzně, odbor správních činností, oddělení dopravních přestupků (správní orgán I. stupně), uložil rozhodnutím ze dne 7. 7. 2009 žalobkyni pořádkovou pokutu ve výši 2 000 Kč podle § 62 odst. 2 správního řádu. Žalobkyně v odvolání proti rozhodnutí ze dne 21. 5. 2009 hrubě urazila oprávněnou úřední osobu, Bc. Josefa K. Žalobkyně mimo jiné uvedla, že: „Ve svém odvolání dospívám k tomu, že ve smyslu § 14 odst. 2 správního řádu namítám podjatost úřední osoby Josefa K., neboť při všech ústních jednáních, zejména však při jednání posledním, kdy jsem se o podjatosti přesvědčivým způsobem dozvěděla, mi permanentně zíral na poprsí s fascinací tak zjevnou, že mohla naznačovat fetišisticko sadomasochistickou aberaci (parafilie označovaná za mamofilii; vychází nejspíše z primitivních atavismů muže lovce). Předpokládané rozpoložení mysli dotyčného by pak vysvětlilo, proč nebyl schopen postupovat náležitě dle správního řádu, tedy nejen jeho litery, nýbrž i ducha a intencí a posuzovat případ objektivně a nepodjaté. Je zřejmé, že k jednání se dostavil s a priori vykonstruovanými závěry, a proto se ani nehodlal věnovat odpovědné úřední činnosti, neboť necítil takovou potřebu. Cítil naopak potřeby zcela jiné a dával je najevo takovým způsobem, že jsem si připadala jako kořist před úporným dravcem“.
Žalovaný zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Správní orgán I. stupně uložil pořádkovou pokutu žalobkyni oprávněně, neboť její vyjádření skutečně uráželo oprávněnou úřední osobu. Žalovaný připustil možnost snížení nebo prominutí pokuty za předpokladu, že by se stěžovatelka omluvila a vzala své urážlivé podání zpět.
Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Plzni, kterou několikrát doplnila. V doplnění ze dne 12. 10. 2009 namítla zásadní porušení svých práv, a sice zásah do práva na právní jistotu. Hrubá urážlivost podání musí být objektivně přezkoumatelná, nikoliv pouze subjektivně pociťovaná adresátem. Její podání bylo pouze kritické a vytýkalo reálné nedostatky úřední osoby. Naopak žalobkyně se cítila hrubě uražena a dotčena. Žalobkyně oprávněnou úřední osobu neznala a neměla v úmyslu narušit její důstojnost. Z judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva vyplývá, že úřední osoba musí akceptovat vyšší míru veřejné kritiky než jiní občané. Správní orgán I. stupně se s tímto argumentem nevypořádal.
Krajský soud zrušil rozhodnutí žalovaného rozsudkem ze dne 31. 10. 2011, čj. 30 Ca 63/2009-118. Nejprve vymezil podmínky pro uložení pořádkové pokuty podle § 62 odst.
Nahrávám...
Nahrávám...