dnes je 17.4.2024

Input:

č. 2891/2013 Sb. NSS; Správní řízení: obnova řízení

č. 2891/2013 Sb. NSS
Správní řízení: obnova řízení
k § 100 odst. 1 písm. a) a odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Jestliže se žalobce domáhá obnovy pravomocně ukončeného správního řízení s poukazem na následně vydaný rozsudek civilního odvolacího soudu, z jehož odůvodnění dovozuje existenci nových skutkových okolností týkajících se jím uplatněného restitučního nároku či nových důkazů vztahujících se k těmto skutečnostem [§ 100 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004], je zřejmé, že o uplatňovaném důvodu pro obnovu řízení se dozvěděl v okamžiku, kdy mu byl předmětný rozsudek odvolacího soudu doručen. Od tohoto dne žalobci podle § 100 odst. 2 správního řádu z roku 2004 běží tříměsíční subjektivní lhůta pro podání návrhu na obnovu řízení.
II. Samotné vydání rozsudku civilního odvolacího soudu, k němuž dojde s odstupem několika let po pravomocném ukončení správního řízení, nemůže být skutečností ani důkazem, které by podle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004 byly důvodem pro povolení obnovy řízení, neboť se nejedná o neznámou skutečnost nebo důkaz, které existovaly již v době původního (správního) řízení.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2011, čj. 9 Ca 173/2008-59) *)
Věc: Ing. Miloslav J. proti Ministerstvu zemědělství, Ústřednímu pozemkovému úřadu, o obnovu řízení.

Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad v Jičíně (správní orgán I. stupně) zamítlo svým rozhodnutím ze dne 7. 11. 2007 žalobcův návrh na obnovu řízení pro opožděnost ve smyslu § 100 odst. 2 správního řádu. Původní řízení bylo u správního orgánu I. stupně pravomocně ukončeno rozhodnutím ze dne 3.10. 2005, jehož právní moc nastala dne 12. 10. 2005. Tímto rozhodnutím bylo ve věci uplatněného restitučního nároku na zemědělský majetek zapsaný se všemi součástmi a příslušenstvím bývalého statku Okrouhlí stanoveno, že žalobce nebyl vlastníkem uvedených nemovitostí. Žalobce v době podání návrhu na obnovu řízení dle názoru správního orgánu I. stupně žádným způsobem neprokázal, že dosud neuplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl. Správní orgán I. stupně v tomto směru konstatoval, že žalobce se o případných důvodech obnovy řízení dozvěděl doručením rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 5. 2007, čj. 19 Co 378/2006-766, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Jičíně ze dne 29. 3. 1999, čj. 3 C 72/95-373, dle kterého žalobce a MUDr. K. J. byli oprávněnými osobami ve smyslu § 4 a § 4a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“), k uplatnění nároku u Okresního pozemkového úřadu v Jičíně podle § 9 odst. 1 téhož zákona k budovám a pozemkům se všemi součástmi a příslušenstvím bývalého statku Okrouhlí. Rozsudek krajského soudu byl právnímu zástupci žalobce doručen dne 18. 6. 2007. Aby byl návrh na obnovu řízení podán včas, a byla tak zachována tříměsíční subjektivní lhůta, bylo nezbytné návrh na obnovu řízení podat k poštovní přepravě nejpozději dne 19. 9. 2007, případně jej nejpozději tohoto dne doručit přímo správnímu orgánu I. stupně. Ten však návrh na obnovu řízení obdržel až dne 10. 10. 2007, tedy po uplynutí subjektivní lhůty.
Nahrávám...
Nahrávám...