dnes je 24.7.2024

Input:

č. 2905/2013 Sb. NSS, Správní řízení: překážka litispendence

č. 2905/2013 Sb. NSS
Správní řízení: překážka litispendence
k § 48 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Překážku litispendence dle § 48 odst. 1 správního řádu z roku 2004 je nutno vykládat tak, že zahájení nového řízení v téže věci brání nejen řízení zahájené dříve u jiného správního orgánu, ale i řízení zahájené dříve u téhož správního orgánu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2013, čj. 4 As 16/2013-36)
Prejudikatura: č. 2119/2010 Sb. NSS a č. 2538/2012 Sb. NSS.
Věc: Le Minh H. proti Ministerstvu vnitra, Komisi pro rozhodování ve věcech cizinců, o povolení k trvalému pobytu, o kasační stížnosti žalovaného.

Dne 21. 2. 2011 Ministerstvo vnitra zrušilo žalobcovo povolení k trvalému pobytu dle § 871 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), protože bylo zjištěno, že manželství, které žalobce uzavřel s paní Soňou J. dne 1. 12. 2003 a jež bylo dne 5. 7. 2006 rozvedeno, bylo uzavřeno pouze účelově, aby žalobce získal nárok na udělení povolení k trvalému pobytu.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, jež žalovaný dne 2. 11. 2011 zamítl a potvrdil tak rozhodnutí I. stupně.
Následně podal žalobce žalobu u Městského soudu v Praze, v níž uvedl, že správní orgán I. stupně postupoval dle jeho názoru nezákonně, protože s žalobcem vedl současně dvě správní řízení pod stejnou spisovou značkou. První řízení v dané věci bylo podle žalobce zahájeno oznámením ze dne 28.4. 2010, a to na základě § 77 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců. Tato kvalifikace však byla žalobcem změněna vyrozuměním vydaným dne 14. 5. 2010, a to na § 871 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců. Současně s tím však žalovaný téhož dne vydal i jiné oznámení o zahájení nového správního řízení, rovněž podle § 871 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců, a to aniž bylo dříve zahájené řízení pravomocně skončeno. Později zahájené řízení tak bylo podle žalobcova mínění vedeno v rozporu se zákonem pro překážku litispendence. Žalobce tvrdil, že v důsledku nezákonného postupu správního orgánu I. stupně byl uveden v nejistotu, protože nebylo jasné, které řízení je s ním vlastně vedeno. Žalobce rovněž vyjádřil své přesvědčení, že napadené rozhodnutí představuje nepřiměřený zásah do jeho rodinného života, protože mu zabrání ve styku s jeho synem, který byl dohodou rodičů svěřen do péče matky. Z obou těchto důvodů navrhl, aby městský soud napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10.1. 2013, čj. 8 A 373/2011-53, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Přisvědčil totiž námitce žalobce, že s ním žalovaný v téže věci vedl dvě řízení i přes existenci překážky litispendence. Podle městského soudu učinil správní orgán dne 14. 5. 2010 vůči žalobci dva úkony, jednak jej vyrozuměl o změně právní kvalifikace jednání, pro něž je s ním vedeno dříve zahájené řízení, jednak vydal nové oznámení o zahájení dalšího správního řízení. Správní orgán I. stupně měl dle názoru městského soudu později zahájené řízení pro překážku litispendence zastavit dle § 66 odst. 2 správního řádu. Městský soud se
Nahrávám...
Nahrávám...