dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2921/2013 Sb. NSS; Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; Stavební řízení: nařízení odstranění stavby hrozící zřícením

č. 2921/2013 Sb. NSS
Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Stavební řízení: nařízení odstranění stavby hrozící zřícením
k § 36 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 135 odst. 1 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Stavební úřad má v případě nařízení neodkladného odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací nebo vyklizení stavby dle § 135 stavebního zákona z roku 2006 jakožto mimořádného institutu pro případ ohrožení životů a zdraví osob nebo zvířat zákonnou možnost upustit od předchozího projednání s účastníky, včetně výzvy dle § 36 odst. 3 správního řádu z roku 2004 k vyjádření se k podkladům rozhodnutí, pokud to okolnosti případu vyžadují, zejména pokud by v důsledku prodlení hrozila okamžitá závažná újma.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2013, čj. 30 A 3/2012-84)
Věc: Společnost s ručením omezeným SEBASTIANO NEMOVITOSTI proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o odstranění souboru staveb.

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, rozhodnutím ze dne 12. 9. 2011 nařídil žalobkyni neodkladné odstranění souboru staveb v jejím vlastnictví (stodola, vepřín, obytná budova s hospodářskou částí, včetně příslušenství), nacházejícího se v k. ú. Defurovy Lažany (dále jen „předmětné nemovitosti“). Současně s ním byla žalobkyni zaslána listina označená jako „Znalecký posudek č. 235-1/2011 ze dne 6. 8.2011“ vypracovaná Ing. Josefem Šlechtou, znalcem z oboru stavebnictví. Tato listina konstatovala značnou zanedbanost předmětných nemovitostí a doporučovala je odstranit.
Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podala žalobkyně odvolání k žalovanému. Žalovaný rozhodnutí správního orgánu I. stupně částečně změnil a ve zbytku potvrdil. Opravným rozhodnutím ze dne 1. 12. 2011 žalovaný výrok II. napadeného rozhodnutí opravil tak, že označení správního orgánu I. stupně bylo z „MěÚ Rokycany“ opraveno na správné „MěÚ Horažďovice“.
Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu u Krajského soudu v Plzni.
Žalobkyně považovala napadené rozhodnutí za nezákonné, nesprávné a působící značný zásah do jejích práv. Předně namítala nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí a zároveň vyslovila přesvědčení, že postup žalovaného směřující k vydání napadeného rozhodnutí (stejně tak dle všeho i postup správního orgánu I. stupně) trpí závažnými procesními nedostatky, které ve svém důsledku vedou až k určitému zneužití ustanovení upravujících postup správních orgánů ve správním řízení. V daném případě došlo k podstatnému porušení ustanovení o řízení dle § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.
V souzené věci byl dle žalobkyně porušen § 36 odst. 3 správního řádu, a to zejména v tom směru, že již v rozhodnutí I. stupně se překvapivě hovořilo o vypracovaném znaleckém posudku, který byl žalobkyni zaslán až zároveň se samotným rozhodnutím správního orgánu I. stupně.
Žalobkyně považovala tento posudek za evidentně nesprávný a chtěla se k němu před vydáním napadeného rozhodnutí obsáhle vyjádřit a doložit dokumenty, které vyvracejí jeho správnost. Žalobkyně též v rámci
Nahrávám...
Nahrávám...