dnes je 19.6.2024

Input:

č. 2953/2014 Sb. NSS, Kompetenční spory: ochrana vlastnického práva; náhrada škody; uložení povinnosti k odvrácení hrozby vzniku škody

č. 2953/2014 Sb. NSS
Kompetenční spory: ochrana vlastnického práva; náhrada škody; uložení povinnosti k odvrácení hrozby vzniku škody
k § 126 občanského zákoníku z roku 1964*) ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
k § 7 odst. 1 občanského soudního řádu ve znění zákonů č. 519/1991 Sb. a č. 30/2000 Sb.
S ohledem na zásadu dispoziční vlastní občanskému soudnímu řízení i řízení před správními soudy je výlučně na žalobci, aby nastavil referenční rámec soudního řízení, které podanou žalobou sám vyvolal. Domáhá-li se ochrany svého vlastnického práva (§ 126 občanského zákoníku), náhrady škody, resp. uložení povinnosti k odvrácení hrozby vzniku škody po žalované, v jejímž vlastnictví je sousední pozemek, je k řízení o těchto nárocích příslušný soud v občanském soudním řízení (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 28. 5. 2013, čj. Konf 67/2012-8)
Prejudikatura: č. 485/2005 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 9/2000 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 37/2000).
Věc: Spor o pravomoc mezi senátem 27 C Okresního soudu v Děčíně a senátem 15 A Krajského soudu v Ústí nad Labem, za účasti žalobkyně Petry P. a žalované obce Janov, ve věci ochrany vlastnického práva, náhrady škody a uložení povinnosti k odvrácení hrozby vzniku škody.

Žalobkyně podle žalobního tvrzení postavila na svém pozemku v k. ú. Janov u Hřenska po řádném ohlášení sklad zahradních potřeb a strojů. Dále provedla na sousedním pozemku ve vlastnictví žalované opravu cesty zpevněním jejího okraje vrstvou betonu, aby zabránila zatékání povrchových vod na pozemek žalobkyně. Podle žalované však šlo o nájezd ke skladu, kterým žalobkyně připojila část své nemovitosti na pozemní komunikaci ve smyslu § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Přípisem ze dne 28. 5. 2008 proto Obecní úřad Janov vyzval žalobkyni k neprodlenému odstranění nájezdu zbudovaného na pozemku obce s tím, že v případě nesplnění povinnosti bude nucen informovat příslušný stavební úřad o nutnosti zahájit řízení o odstranění stavby. Žalobkyně na výzvu nereagovala, proto žalovaná podala Magistrátu města Děčín žádost o zahájení řízení o odstranění stavby. Ten po provedeném místním šetření sdělením ze dne 28. 7. 2008 uzavřel, že ve věci nebude činit žádná další opatření, neboť na předmětném pozemku žalované byla žalobkyni provedena oprava části místní komunikace, která byla v dožilém stavu a nebyla řádně udržována. Doplnil, že působnost silničního správního úřadu ohledně udržovacích prací na místní komunikaci vykonává v tomto případě žalovaná.
Následně žalovaná přípisem ze dne 22. 12. 2008 žalobkyni informovala, že v rámci výkonu státního dozoru zjistila, že žalobkyně bez předchozího souhlasu žalované, jako vlastníka místní komunikace, a bez povolení silničního správního úřadu i předchozího souhlasu Policie České republiky připojila sklad zahradních potřeb na místní komunikaci; proto žalobkyni vyzvala k dodatečnému doložení stanoviska policie a obeznámila ji s možností uložení pořádkové pokuty v případě nevyhovění citované výzvě. Žalobkyně na výzvu
Nahrávám...
Nahrávám...