dnes je 5.3.2024

Input:

č. 2958/2014 Sb. NSS; Řízení před soudem: aktivní legitimace; Právo na informace: řízení o stížnosti týkající se úhrady za poskytnutí informace

č. 2958/2014 Sb. NSS
Řízení před soudem: aktivní legitimace
Právo na informace: řízení o stížnosti týkající se úhrady za poskytnutí informace
k § 46 odst. 1 písm. c) a § 65 soudního řádu správního
k § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (v textu jen „informační zákon“)
I. Povinný subjekt, a případně ani právnická osoba, jejíž je povinný subjekt součástí, nejsou legitimovány k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s., která by směřovala proti úkonu nadřízeného orgánu, jímž bylo rozhodnuto podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o stížnosti žadatele o informaci týkající se požadované úhrady za poskytnutí informace. Takovou žalobu krajský soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. jakožto návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.
II. Stanovisko nadřízeného orgánu, který rozhodl podle § 16a odst. 7 písm. b) nebo c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o stížnosti žadatele o informaci týkající se požadované úhrady za poskytnutí informace, je pro povinný subjekt závazné, pokud jde o podmínky, za nichž má požadovanou informaci poskytnout. Nesouhlasí-li však povinný subjekt s výší úhrady, jak vyplynula ze stanoviska nadřízeného orgánu, má tento povinný subjekt, případně právnická osoba, jejíž je součástí, možnost následně se domáhat na žadateli v občanském soudním řízení zaplacení příslušné zbývající částky úhrady, která povinnému subjektu dle jeho přesvědčení náleží.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2013, čj. 5 As 124/2011-126)
Prejudikatura: č. 477/2005 Sb. NSS, č. 2164/2011 Sb. NSS a č. 2301/2011 Sb. NSS.
Věc: Staturární město Zlín proti Krajskému úřadu Zlínského kraje, za účasti Ing. Luďka M., o úhradu za poskytnutí informace, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 20. 1. 2011 na základě stížnosti žadatele o informace (osoby zúčastněné na řízení), který nesouhlasil s výší úhrady požadované Magistrátem města Zlína v souvislosti s poskytováním informací, nařídil podle § 16a odst. 7 písm. c) informačního zákona Magistrátu města Zlína, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí zjednal nápravu, pokud jde o úhradu za poskytnutí informací podle žádosti osoby zúčastněné na řízení ze dne 25. 8. 2010, tak, aby požadovaná úhrada byla v souladu s právními předpisy. Rozhodnutím ze dne 11. 3. 2011 dále žalovaný na základě opětovné stížnosti osoby zúčastněné na řízení nařídil Magistrátu města Zlína, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí zjednal nápravu, pokud jde o úhradu za poskytnutí informací podle uvedené žádosti, a to tak, aby požadované informace, jež se tykaly odměn vyplacených vedoucím oddělení a odborů Magistrátu města Zlína v letech 2000 až 2010, byly poskytnuty bezplatně.
Krajský soud v Brně podanou žalobcovu žalobu proti výše uvedeným rozhodnutím odmítl usnesením ze dne 7. 9. 2011, čj. 30 A 32/2011-84, a to pro její nepřípustnost ve smyslu § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. a) s. ř. s., neboť
Nahrávám...
Nahrávám...